Przetargi w roku 2016

Ogłoszenia

 

SE/N/16

Poznań, 2016-04-07

 

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

„Modernizację sieci elektrycznej Ośrodka”

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę Nr 3:

 

INSTALATORSTWO ELEKTYCZNE Jan Borowiec

Ul. Nowosolska 13a, 60-171 Poznań

 

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejszy bilans cenowy.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

—————————————————————————

Lp.:                          1

Nazwa wykonawcy:                             ART. BUD inż. Artur Przybylski

Adres Wykonawcy:                                Pl. Waryńskiego 8/3, 60-579 Poznań

Punktacja :                                             0,00

 

Lp.:                          2

Nazwa wykonawcy:                              INSTALATORSTWO ELEKTYCZNE Jan Borowiec

Adres Wykonawcy:                               Ul. Nowosolska 13a, 60-171 Poznań

Punktacja :                                              100,00

 

Lp.:                          3

Nazwa wykonawcy:                             AGREGATY POLSKA

Adres Wykonawcy:                              UL. Obornicka 258A, 60-650 Poznań

Punktacja :                                             96,56

 

Lp.:                          4

Nazwa wykonawcy:                              PPHU PROTON Krzysztof Radzikowski

Adres Wykonawcy:                               ul. J.Gagarina 12, 62-020 Swarzędz

Punktacja :                                              85,00

 

Lp.:                          5

Nazwa wykonawcy:                             ECO-LIGHT Technika świetlna

Adres Wykonawcy:                              Oś. Jana III Sobieskiego21/97, 60-688 Poznań

Punktacja :                                             0,00

 

Lp.:                          6

Nazwa wykonawcy:                             GRAPHEN FLIGIER, MILEWSKI Sp. J.

Adres Wykonawcy:                              ul. J. Łęgowskiego 3, 60-689 Poznań

Punktacja :                                             0,00

 

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionymi Wykonawcami możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu zostały odrzucone 4 oferty:
 2. Oferta nr 1 – zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia (art. 89 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 90 ust.3);
 3. Oferta nr 5 –nie spełnia warunków udziału w postępowaniu (art. 89 ust. 1 pkt 2 i SIWZ X. pkt 7b) – brak polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności oraz wypełnionego przedmiaru i parafowanej umowy;
 4. Oferta nr 6 – zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia (art. 89 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 90 ust.3) oraz nie odpowiada treści specyfikacji (art. 89 ust. 1 pkt 2 i SIWZ IX. pkt 2.2) – zrealizowanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert cztery roboty polegającą na wykonaniu wewnętrznej instalacji elektrycznej o wartości minimum 100 000,00 zł netto i jedną robotę budowlaną o wartości minimum 80 000,00 zł netto, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jedną robotę polegającą na wykonaniu wewnętrznej instalacji elektrycznej o wartości minimum 100 000,00 zł netto i jedną robotę budowlaną o wartości minimum 80 000,00 zł netto. Zgodnie z SIWZ X pkt. 7b) – brak polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności oraz wypełnionego przedmiaru i parafowanej umowy;

 

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

 1. Środki ochrony prawnej.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”, (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 2164).

 

 

 

____________________________________

Dyrektor

Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci Poznań-Kiekrz

/-/ Maciej Walczak

 

D/N/16

Poznań, 2016-04-01

 

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

„Remont kominów oraz połaci dachowych we wszystkich budynkach spzoz”

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę Nr 6:

 

P.P.H.U. Juliusz Szymanowski

 1. Poznańska 3e/2

62-005 Owińska

 

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejszy bilans cenowy.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

Lp.:                          1

Nazwa wykonawcy:

Adres Wykonawcy:

Punktacja:

 

POL-BUD Ryszard Polnik

Zamysłowo  ul. Moderska 1B, 62-060 Stęszew

00,00

Lp.:                          2

Nazwa wykonawcy:

Adres Wykonawcy:

Punktacja:

 

F.H.U. Wacław Grudzień

Os. Kolejowe 68, 32-200 Miechów

00,00

Lp.:                          3

Nazwa wykonawcy:

Adres Wykonawcy:

Punktacja:

 

ART. BUD inż. Artur Przybylski

Pl. Waryńskiego 8/3, 60-579 Poznań

00,00

Lp.:                          4

Nazwa wykonawcy:

Adres Wykonawcy:

Punktacja:

 

USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE Waldemar Rzeźnik ul. Rapackiego 11/63a, 26-600 Radom

65,42

Lp.:                          5

Nazwa wykonawcy:

Adres Wykonawcy:

Punktacja:

 

DEKARSTWO-USŁUGI BUDOWLANE Andrzej Ławiak

Os. Wichrowe Wzgórze 28B/17, 61-697 Poznań

00,00

Lp.:                          6

Nazwa wykonawcy:

Adres Wykonawcy:

Punktacja:

 

P.P.H.U. Juliusz Szymanowski

ul. Poznańska 3e/2, 62-005 Owińska

93,33

Lp.:                          7

Nazwa wykonawcy:

Adres Wykonawcy:

Punktacja:

 

Zakład Blacharsko-Dekarski Marek Kaczmarek

ul. Sobotecka 29, 60-161 Poznań

86,44

 

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionymi Wykonawcami możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu zostały odrzucone 4 oferty:
 2. Oferta nr 1 – nie spełnia warunków udziału w postępowaniu (art. 89 ust. 1 pkt 2 i SIWZ VI. pkt 3c) – Wykonawca winien wykazać co najmniej 5 robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 3 zamówienia w zakresie odpowiadającym swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia o wartości co najmniej 100.000zł.;
 3. Oferta nr 2 – zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia (art. 89 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 90 ust.3) oraz nie spełnia warunków udziału w postępowaniu (art. 89 ust. 1 pkt 2 i SIWZ VI. pkt 3c) – Wykonawca winien wykazać co najmniej 5 robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 3 zamówienia w zakresie odpowiadającym swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia o wartości co najmniej 100.000zł.;

 

 

 

 

 

 1. Oferta nr 3 – zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia (art. 89 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 90 ust.3) oraz nie odpowiada treści specyfikacji (art. 89 ust. 1 pkt 2 i SIWZ III. pkt 2);
 2. Oferta nr 5 – nie spełnia warunków udziału w postępowaniu (art. 89 ust. 1 pkt 2 i SIWZ VI. pkt 3c) – Wykonawca winien wykazać co najmniej 5 robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 3 zamówienia w zakresie odpowiadającym swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia o wartości co najmniej 100.000zł.;

 

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

 1. Środki ochrony prawnej.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”, (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 2164).

 

 

 

____________________________________

Dyrektor

Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci Poznań-Kiekrz

/-/ Maciej Walczak

 

 

Poznań: Modernizacja sieci elektrycznej Ośrodka
Numer ogłoszenia: 58676 – 2016; data zamieszczenia: 16.03.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 1. 1) NAZWA I ADRES:Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci , ul. Sanatoryjna 2, 60-480 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 61 84 82 661, faks 61 84 82 661.
 • Adres strony internetowej zamawiającego:kiekrz.com
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:http://kiekrz.com/bip/przetargi-w-roku-2016
 1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja sieci elektrycznej Ośrodka.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres prac obejmuje zadania: I. wymiana rozdzielni głównej RG Ośrodka, II. wymiana rozdzielni Ruw w Stacji Uzdatniania Wody wraz z częściowym w określonym zakresie remontem budowlanym budynku C – Kotłownia, Magazyn oleju, Stacja trafo SN/nn i Stacja Uzdatniania Wody. Szczegółowy opis przedmiotu zawarty jest w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych elektroenergetycznych wraz z załącznikami znajdujących się na stronie Internetowej: http://kiekrz.com/bip/przetargi-w-roku-2016.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.40.00.00-1, 45.30.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.10.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
 • 3.2) Wiedza i doświadczenie – Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Wykonawcy muszą wykazać, że zrealizowali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert cztery roboty polegającą na wykonaniu wewnętrznej instalacji elektrycznej o wartości minimum 100 000,00 zł netto i jedną robotę budowlaną o wartości minimum 80 000,00 zł netto, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jedną robotę polegającą na wykonaniu wewnętrznej instalacji elektrycznej o wartości minimum 100 000,00 zł netto i jedną robotę budowlaną o wartości minimum 80 000,00 zł netto.
 • 3.3) Potencjał techniczny – Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w zakresie potencjału technicznego.
 • 3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia – Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Dysponują lub będą dysponowali osobami: minimum 1 osobą na stanowisko Kierownika robót – posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane (t,j. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub innymi równoważnymi uprawnieniami umożliwiającymi wykonanie tych samych czynności do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej samej specjalności.
 • 3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa – Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  W celu zweryfikowania rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia wykonawcy zamawiający określa roboty budowlane, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym wskazania w wykazie informacji o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonywanych nienależycie – wg wzoru stanowiącego zał. nr 3 do siwz. Wykonawcy muszą wykazać, że zrealizowali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert cztery roboty polegającą na wykonaniu wewnętrznej instalacji elektrycznej o wartości minimum 100 000,00 zł netto i jedną robotę budowlaną o wartości minimum 80 000,00 zł netto, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jedną robotę polegającą na wykonaniu wewnętrznej instalacji elektrycznej o wartości minimum 100 000,00 zł netto i jedną robotę budowlaną o wartości minimum 80 000,00 zł netto.;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

– Wypełniony przedmiar – zał do siwz – Zobowiązanie o współpracy – wg załącznika nr 6 do siwz. – Wykaz części zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom – wg załącznika nr 7 do siwz. – Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę do występowania w imieniu wykonawcy, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z dokumentów rejestrowych lub w przypadku, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – wg załącznika nr 9 do siwz. – Polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 80
 • 2 – Okres udzielonej gwarancji – 20

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dla potrzeb Umowy, Siła Wyższa oznacza zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne od Stron i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności: wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku: 1) konieczności udzielenia zamówienia dodatkowego, nieobjętego zamówieniem podstawowym, którego wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby podniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów, b) prawidłowe wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. 2) występowania wiatrów o prędkości przekraczającej 15 m/s przez okres dłuższy niż 15 dni, w przypadku, gdy ma to wpływ na wykonywanie zasadniczych robót zewnętrznych, 4) wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, jeżeli Zamawiający uzna je za zasadne. 5) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, 6) wystąpienie siły wyższej, 7) skrócenia terminu zakończenia realizacji umowy na pisemny wniosek Wykonawcy, 8) wstrzymania przez zamawiającego wykonywania prac nie wynikających z okoliczności leżących po stronie wykonawcy. W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, wymienionych w pkt 1-8, termin ten może ulec przedłużeniu nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie wartości przedmiotu umowy w przypadku: 1) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia; 2) Zmiany stawki podatku od towarów i usług. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie zamiany podwykonawców w przypadku: 1) wprowadzenia nowego podwykonawcy, 2) rezygnacji podwykonawcy, 3) zmiany wartości lub zakresu dostaw wykonywanych przez podwykonawców. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie zmiany osób wymienionych w umowie w przypadku: 1) śmierci, choroby, rezygnacji, zwolnienia pracownika lub innych zdarzeń losowych, 2) zastrzeżeń jednej ze stron, co do kompetencji ww osób. W takim przypadku nowa osoba musi spełniać wymagania określone w siwz. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które zamawiający może Wyrazić zgodę. Powyższe postanowienia nie stanowią zobowiązania zamawiającego do wyrażenia zgody na ich wprowadzenie. Istotne dla Stron postanowienia zawiera wzór umowy, która stanowi integralną część niniejszej SIWZ. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmian postanowień umowy Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie. Jeżeli Zamawiający uzna, że okoliczności wskazane przez Wykonawcę jako stanowiące podstawę do zmiany umowy nie są zasadne, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi w umowie. Zmiana umowy może nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://kiekrz.com/bip/przetargi-w-roku-2016
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: http://kiekrz.com/bip/przetargi-w-roku-2016.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.03.2016 godzina 08:00, miejsce: Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci ul. Sanatoryjna 2 60-480 Poznań W Sekretariacie Ośrodka.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:

 

Poznań-Kiekrz, 2016-03-14

Dotyczy: Remont kominów oraz połaci dachowych we wszystkich budynkach spzoz.

 

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania:

 1. Zarówno z opisu sposobu wyliczenia ceny ofertowej jak również z treści wzoru umowy wynika, że wynagrodzenie za realizację przedmiotowego zamówienia na charakter kosztorysowy, a ustalenie jego wysokości ma nastąpić w oparciu o przedmiary robót załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Proszę o jednoznaczne potwierdzenie powyższego, jak również potwierdzenie, że do oferty nie należy dołączać kosztorysów ofertowych.
 2. Proszę potwierdzić, że przedmiotem zamówienia objęte są budynki kuchni, stołówki, łącznika, stacji uzdatniania wody, trafostacji, daszki nad wejściami, czyli budynki nie zaliczane do budownictwa mieszkaniowego, przez co do wyliczenia ceny ofertowej ma zastosowanie stawka podstawowa 23% podatku VAT.
 3. Proszę wyjaśnić czy budynki – domki kampingowe w parku, są budynkami stałego zamieszkania i jaką stawkę VAT należy zastosować do wyliczeń związanych z remontem tych budynków.

 

Odpowiedzi:

 1. Wynagrodzenie ma charakter kosztorysowy, wypełnić należy przedmiar robót, do oferty nie należy dołączać kosztorysów ofertowych.
 2. Do wyliczenia ceny ofertowej ma zastosowanie stawka podstawowa 23% podatku VAT.
 3. Domki kampingowe są eksploatowane przez cały rok, stawka 23% podatku VAT.

 

Udzielone odpowiedzi nie wpływają na przedłużenie terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

 

 

D/N/16                                                                                                                         Poznań, 09.03.2016r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont kominów oraz połaci dachowych we wszystkich budynkach spzoz.

Działając na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164) Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci w Poznaniu-Kiekrzu ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci

Sanatoryjna 2

60-480 Poznań

http://bip.kiekrz.com     e-mail: administracja@kiekrz.com

godz. urzędowania:  7:00-14:00

2) Określenie trybu zamówienia – Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

3) Adres strony Internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami:   http://kiekrz.com/bip/przetargi-w-roku-2016

4) Opis przedmiotu  zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty polegające na remoncie pokrycia dachowego budynku kuchni i stołówki oraz łącznika Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci, ul. Sanatoryjna 2. Szczegółowy opis przedmiotu zawarty jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami znajdującej się na stronie Internetowej:  http://kiekrz.com/bip/przetargi-w-roku-2016

Wspólny Słownik Zamówień:

CPV 45000000-7 Roboty budowlane

CPV 45262500-6 Roboty murarskie i murowe

CPV 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

5) Informacja o możliwości złożenia oferty:

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
 2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 3. Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 5. Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert wspólnych.
 7. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

6) Termin wykonania zamówienia: max do dnia 01.07.2016r.

 

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

 1. oferta, powinna spełniać wymagania określone niniejszą specyfikacją,
 2. z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że wykonawca spełnia warunki formalne określone niniejszą specyfikacją,
 3. złożone oświadczenia, dokumenty, zaświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,
 4. oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,
 5. wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.
 6. stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium.

8) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

a/ cena                                                    80 pkt. znaczenia w ocenie

b/ termin wykonania zamówienia                      20 pkt. znaczenia w ocenie

 

Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio – proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

9) Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie Zamawiającego:

Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci

Sanatoryjna 2

60-480 Poznań

Pokój administracji – do dnia 24.03.2016r. do godz. 08:00

10) Miejsce i termin otwarcia ofert: w siedzibie Zamawiającego:

Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci

Sanatoryjna 2

60-480 Poznań

Pokój administracji – dnia 24.03.2016r. o godz. 10:00.

 

11) Termin związania ofertą – Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

12) Inne informacje: Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów oraz nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

 

____________________________________

Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci

 1. Sanatoryjna 2

60-480 Poznań

ZAŁĄCZNIKI

1-formularz ofertowo-cenowy

 2-pełnomocnictwo 

 3-oświadczenie dot. grupy kapitałowej 

 4-oświadczenie o spełnieniu warunków 

5-oświadczenie o braku podstaw do wyklucz 

6-wykaz zrealizowanych robót 

7-wzór umowy

8-przedmiar robót

9-wykaz części dla podwykonawcy

10-opis robot

SIWZ

 

Poznań-Kiekrz, dnia 23 lutego 2016r.

 

 

 

 

Wynik konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych dla potrzeb Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Poznaniu – Kiekrzu
w zakresie specjalności: ortopedii, reumatologii, neurologii, pediatrii przeprowadzonego w dniu 22.02.2016 r.

 

 

Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci w Poznaniu – Kiekrzu jako najkorzystniejszą i jedyną ofertę, którą otrzymano, wybrał:

 

lek. med. Małgorzata Spiller-Szymańska  –  specjalista rehabilitacji medycznej

 

 

 

 

Za złożenie oferty dziękujemy

 

 

Numer sprawy: W/16                                                                       Poznań-Kiekrz, 2016-02-18

 INFORMACJA O WYNIKU

 

postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszałka Sejmu z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo zamówień publicznych, opublikowany w Dz. U. z 2013 r. poz. 907, wraz ze zmianami opublikowanymi w Dz. U. z 2013 r. poz. 984, poz. 1047, poz. 1473, z 2013 r. poz. 423) określonego w art. 4 pkt. 8, dotyczy zadania na:

„Zakup wentylacji do kuchni centralnej”

 

Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci w Poznaniu-Kiekrzu  informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Firmę:

ECO-LIGHT Technika świetlna

Os. Jana III Sobieskiego 21/97

60-688 Poznań

która zaproponowała najniższą cenę.

Z firmą tą zostanie podpisana umowa. Od decyzji zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

Dziękuję za złożenie ofert.

Osoba do kontaktów:

Kierownik Ośrodka – Marcin Wejchan 61/8482-661 w godzinach pracy zamawiającego.

 

 

____________________________________

Kierownik zamawiającego

Poznań, 13.02.2016r.

Informacja o wyborze

 

 1. Przedmiot zamówienia:

 

„Pełnienie nadzoru Inwestorskiego branży budowlanej przy realizacji zamówienia

Modernizacja sieci elektrycznej Ośrodka”.

 

 1. Rodzaj przeprowadzonej procedury:

Wybór wykonawcy zamówienia na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych tj.  Dz. U. z 2015r. poz. 2164 oraz Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro.

 

 1. Złożone oferty:

Nr 1 – 16.550,00zł brutto

Nr 2 – 11.500,00zł brutto

Nr 3 – 15.500,00zł brutto

 

 1. Wskazanie Wykonawcy i uzasadnienie wyboru:

Oferta nr 2; cena brutto: 11.500,00zł.

Oferent złożył najkorzystniejszą ofertę.

Wykonawca został wybrany do realizacji zamówienia.

 

 

 

 

Poznań, 13.02.2016r.

Informacja o wyborze

 

 1. Przedmiot zamówienia:

 

„Pełnienie nadzoru Inwestorskiego branży elektrycznej przy realizacji zamówienia

Modernizacja sieci elektrycznej Ośrodka”.

 

 1. Rodzaj przeprowadzonej procedury:

Wybór wykonawcy zamówienia na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych tj.  Dz. U. z 2015r. poz. 2164 oraz Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro.

 

 1. Złożone oferty:

Nr 1 – 19.012,71zł brutto

Nr 2 – 25.900,00zł brutto

Nr 3 – 23.500,00zł brutto

 

 1. Wskazanie Wykonawcy i uzasadnienie wyboru:

Oferta nr 1; cena brutto: 19.012,71zł.

Oferent złożył najkorzystniejszą ofertę.

Wykonawca został wybrany do realizacji zamówienia.

 

 

Dyrektor Ośrodka

mgr Maciej Walczak

Numer sprawy: W/16                                                                                Poznań-Kiekrz, 2016-02-10

 

 

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszałka Sejmu z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo zamówień publicznych, opublikowany w Dz. U. z 2013 r. poz. 907, wraz ze zmianami opublikowanymi w Dz. U. z 2013 r. poz. 984, poz. 1047, poz. 1473, z 2013 r. poz. 423 określonego w art. 4 pkt. 8.

W związku z planowanym zakupem Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci w Poznaniu-Kiekrzu prosi o przedstawienie oferty cenowej na:

ZAKUP WENTYLACJI DO KUCHNI CENTRALNEJ”

 

Przedmiotem niniejszego postępowania jest zakup wraz z montażem instalacji wentylacyjnej w kuchni centralnej Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Poznaniu-Kiekrzu:

 1. zakup i montaż 3 sztuk okapów kuchennych wraz z rurami odprowadzającymi
 2. montaż kanałów wentylacyjnych
 3. roboty budowlane z tym związane

 

Wspólny Słownik Zamówień:

Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych – 45330200-1

Termin wykonania zamówienia: do dnia 30 marca 2016r.

Ogłoszenie dostępne na stronie:  http://kiekrz.com/bip/przetargi-w-roku-2016

 

Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Od decyzji zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena – 100

 

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2016-02-18 do godz. 8:00 w siedzibie zamawiającego.

Oferty można również przesłać do Zamawiającego na następujący nr faksu 61/8482-661 lub pocztą elektroniczną na adres: administracja@kiekrz.com lub kierownik@kiekrz.com

Wyniki zostaną podane na stronie internetowej http://kiekrz.com/bip/przetargi-w-roku-2016

Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zamówienia jest Kierownik Ośrodka – Marcin Wejchan 61/8482-661 w godzinach pracy zamawiającego.

 

___________________________________

Kierownik zamawiającego

Poznań-Kiekrz, dnia 08.02.2016r.

DYREKTOR

Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Poznaniu – Kiekrzu

60-480 Poznań, Sanatoryjna 2

 

na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej

(Dz. U. Nr 112 poz. 654 z póź. zm.)

 

o g ł a s z a 

konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych dla potrzeb:

Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Poznaniu – Kiekrzu

przez lekarzy medycyny w zakresie specjalności –

 

ortopedii, reumatologii, neurologii, pediatrii.

 

okres udzielania świadczeń od 01.03.2016r. do 28.02.2018r.

 

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert można zapoznać się na stronie internetowej Ośrodka Rehabilitacyjnego www.kiekrz.com

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie Ośrodka Rehabilitacyjnego
Poznań, ul. Sanatoryjna 2 w terminie do dnia 22.02.2016r. do godz. 10.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.02.2016r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Ośrodka.

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Oferentom przysługuje prawo wnoszenia środków odwoławczych i skarg na zasadach określonych
w art. 152, 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U z 2008r. Nr 164 poz. 1027 ze zm.)

 

Do konkursu mogą przystąpić podmioty lecznicze w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

 

Miejscem wykonywania świadczeń jest Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci w Poznaniu – Kiekrzu.

 

Warunki wymagane od świadczeniodawców:

 

 • Do oferty należy złożyć kserokopię dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia potwierdzonych za zgodność z oryginałem:

 

 1. wpis do odpowiedniego rejestru prowadzonego przez właściwego Wojewodę
  lub właściwą Okręgową Izbę Lekarską;
 2. zaświadczenie o działalności gospodarczej;
 3. dyplom;
 4. zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu;
 5. zaświadczenie o specjalizacji;
 6. aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej;
 7. informację dotyczącą doświadczenia w zawodzie

 

 

 • Ofertę należy złożyć w kopercie zawierającej wszystkie wymagane dokumenty ofertowe
  z dopiskiem – ,,Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych”

 

Kryteria oceny:

 

 1. W konkursie  Komisja Konkursowa stosuje następujące kryteria oceny ofert:
 • spełnienie wymogów formalnych dotyczących kwalifikacji i uprawnień : 10 pkt.
 • cena 80 pkt.
 • doświadczenie w zawodzie                         10 pkt.
 1. Przyjmuje się następujący sposób punktacji ceny:

 

wartość punktowa ceny  =     x   80

 

Dyrektor Ośrodka zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub jego unieważnienia oraz zmiany terminu składania ofert bez podania przyczyn.

 

 

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w terminie 4 dni od dnia otwarcia ofert.

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

 

Poznań, dnia 04 lutego 2016r.

Znak: IE/16

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Działając na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. oraz Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci w Poznaniu-Kiekrzu ogłasza postępowanie na pełnienie nadzoru Inwestorskiego branży elektrycznej przy realizacji zamówienia „Modernizacja sieci elektrycznej Ośrodka”.

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci   ul. Sanatoryjna 2, 60-480 Poznań

http://www.kiekrz.com     e-mail: administracja@kiekrz.com

godz. urzędowania:  7:00-14:00

2) Określenie trybu zamówienia – Wartość szacunkowa nieprzekraczająca 30.000 euro zgodnie z art. 4 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164).

 

3) Adres strony Internetowej, na której zamieszczone zostało ogłoszenie wraz z formularzem oferty:

http://kiekrz.com/bip/przetargi-w-roku-2016.

4) Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej przy realizacji zadania Modernizacja sieci elektrycznej Ośrodka.

Zakres prac obejmuje:

opracowanie w branży elektrycznej koncepcji i założeń technicznych ze sporządzeniem dokumentów formalnych, kosztorysów, oraz opracowaniem Specyfikacji Technicznych dla przeprowadzenia przetargu, oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej wraz z czynnościami odbiorowymi w roku 2016 w ramach wymiany rozdzielni głównej Ośrodka z remontem budowlanym pomieszczeń RG i wymiany rozdzielni zasilania obwodów kuchni Ośrodka.

5) Wymagania dotyczące Wykonawcy:

 1. posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
 2. posiada aktualne ubezpieczenie OC
 3. Wykonawca zobowiązuje się zlecony nadzór inwestorski wykonywać zgodnie z projektem, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej.
 4. Wykonawca zobowiązany jest w ramach swoich obowiązków:
 5. Sporządzić Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych elektrycznych oraz kosztorys inwestorski z przedmiarem. To zadanie jest do realizacji we współpracy z inspektorem nadzoru budowlanego.
 6. systematycznie nadzorować w uzgodnionej liczbie pobytów na budowie (1 raz w tygodniu) oraz przybyć na każde uzasadnione wezwanie Inwestora lub wykonawcy robót objętych nadzorem w dni robocze do godz. 14:00, a w dni wolne od pracy po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
 7. udzielać na żądanie Inwestora informacji o zaawansowaniu i realizacji robót.
 8. potwierdzać faktycznie wykonane roboty w Zeszycie Budowy,
 9. nadzorować usunięcia ujawnionych wad w realizowanych robotach,
 10. dokonać protokolarnego odbioru robót danego zadania w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia wykonawcy.

6) Termin wykonania zamówienia: do dnia 28.10.2016r.

 

7) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  – cena – 100 pkt. znaczenia w ocenie

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

9) Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie Zamawiającego:

Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci  ul. Sanatoryjna 2, 60-480 Poznań, Pokój – administracja do dnia 12.02.2016r. do godz. 10:00.

 

___________________________________

Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci

 1. Sanatoryjna 2, 60-480 Poznań

 

 

 

Poznań, dnia 04 lutego 2016r.

Znak: IB/16

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Działając na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. oraz Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci w Poznaniu-Kiekrzu ogłasza postępowanie na pełnienie nadzoru Inwestorskiego branży elektrycznej przy realizacji zamówienia „Modernizacja sieci elektrycznej Ośrodka”.

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci   ul. Sanatoryjna 2, 60-480 Poznań

http://www.kiekrz.com     e-mail: administracja@kiekrz.com

godz. urzędowania:  7:00-14:00

2) Określenie trybu zamówienia – Wartość szacunkowa nieprzekraczająca 30.000 euro zgodnie z art. 4 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164).

 

3) Adres strony Internetowej, na której zamieszczone zostało ogłoszenie wraz z formularzem oferty:

http://kiekrz.com/bip/przetargi-w-roku-2016.

4) Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego branży budowlanej przy realizacji zadania Modernizacja sieci elektrycznej Ośrodka.

Zakres prac obejmuje:

opracowanie w branży budowlanej koncepcji i założeń technicznych ze sporządzeniem dokumentów formalnych, kosztorysów, oraz opracowaniem Specyfikacji Technicznych dla przeprowadzenia przetargu, oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej wraz z czynnościami odbiorowymi w roku 2016 w ramach wymiany rozdzielni głównej Ośrodka z remontem budowlanym pomieszczeń RG i wymiany rozdzielni zasilania obwodów kuchni Ośrodka.

5) Wymagania dotyczące Wykonawcy:

 1. posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
 2. posiada aktualne ubezpieczenie OC
 3. Wykonawca zobowiązuje się zlecony nadzór inwestorski wykonywać zgodnie z projektem, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej.
 4. Wykonawca zobowiązany jest w ramach swoich obowiązków:
 5. Sporządzić Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych elektrycznych oraz kosztorys inwestorski z przedmiarem. To zadanie jest do realizacji we współpracy z inspektorem nadzoru budowlanego.
 6. systematycznie nadzorować w uzgodnionej liczbie pobytów na budowie (1 raz w tygodniu) oraz przybyć na każde uzasadnione wezwanie Inwestora lub wykonawcy robót objętych nadzorem w dni robocze do godz. 14:00, a w dni wolne od pracy po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
 7. udzielać na żądanie Inwestora informacji o zaawansowaniu i realizacji robót.
 8. potwierdzać faktycznie wykonane roboty w Zeszycie Budowy,
 9. nadzorować usunięcia ujawnionych wad w realizowanych robotach,
 10. dokonać protokolarnego odbioru robót danego zadania w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia wykonawcy.

6) Termin wykonania zamówienia: do dnia 28.10.2016r.

 

7) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  – cena – 100 pkt. znaczenia w ocenie

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

9) Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie Zamawiającego:

Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci  ul. Sanatoryjna 2, 60-480 Poznań, Pokój – administracja do dnia 12.02.2016r. do godz. 10:00.

 

___________________________________

Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci

 1. Sanatoryjna 2, 60-480 Poznań