Przetargi w roku 2012

Ogłoszenia

Poznań, 2012-07-31

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY na udzielenie zamówienia:

„Świadczenie usług medycznych dla pacjentów zamawiającego w zakresie: rehabilitacji medycznej, neurologii, ortopedii”.

Działając na podstawie przepisu art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez Oferenta:
Indywidualna Praktyka Lekarska
Aleksandra Wadas-Żołna
ul. Naramowicka 217C lok.51
61-611 Poznań
Prosimy o kontakt w celu podpisania umowy.

____________________________________
Dyrektor Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci Poznań-Kiekrz
/-/ Maciej Walczak

Ogłoszenie

Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Poznaniu – Kiekrzu, 60-480 Poznań, ul. Sanatoryjna 2 ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia:
Świadczenie usług medycznych dla pacjentów zamawiającego w zakresie:
rehabilitacji medycznej, neurologii, ortopedii.

Termin realizacji zamówienia od 16.08.2012 r. do 31.12.2017 r.
Szczegółowe wymagania zawiera formularz ofertowy opracowany przez Szpital do pobrania na stronie lub przesłany drogą e-mailową na życzenie. Oferty należy składać na formularzu ofertowym w zamkniętej kopercie z oznaczeniem jw. W terminie do 31.07.2012r. godz. 9.00, w Sekretariacie Szpitala, Poznań, ul. Sanatoryjna 2.
Rozstrzygnięcie konkursu: 31.07.2012 r. godzina 12.00 Poznań, ul. Sanatoryjna 2. Wynik ogłoszony będzie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej zamawiającego w ciągu 2 dni od rozstrzygnięcia konkursu.
Szczegółowe informacje na temat Konkursu w Kadrach od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 – 14.00 (tel 61 8482661 w.329).
Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.

ZAŁĄCZNIKI
– Formularz ofertowy na udzielenie zamówienia

__________
Dyrektor Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci Poznań-Kiekrz
/-/ Maciej Walczak

MW/N/I/12 Poznań, 2012-04-27

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup i dostawy mięsa wołowego, mięsa wieprzowego i drobiowego, podrobów jadalnych, produktów mięsno-wędliniarskich do Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci, ul. Sanatoryjna 2”

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia oferty:
Pakiet Nr 1:
JANEX Sławomir i Elżbieta Wiesiak Spółka Jawna Ul. Wagonowa 11
02-223 Warszawa

Pakiet Nr 2:
WALDI Zakład Przetwórstwa Mięsnego
R.Joks, W.Wysiadły, M.Wysiadły S.J.
ul. Powstańców Chocieszyńskich 97
62-065 Grodzisk Wlkp.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na ww. postępowanie publiczne – 54.147,31zł W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty
—————————————————————————
Lp.:
1 Nazwa wykonawcy:
JANEX Sławomir i Elżbieta Wiesiak.Spółka Jawna
Adres Wykonawcy: Ul. Wagonowa 11, 02-223 Warszawa Punktacja :
Pakiet nr 1 – 100,00 Pakiet nr 2 – 95,19

Lp.:
2 Nazwa wykonawcy:
Zakład Przetwórstwa Rolno-Spożywczego KUCHTA Andrzej Kuchta Spółka Jawna Adres Wykonawcy:
ul. Radomska 59a, Huta 64-700 Czarnków.
Punktacja :
Pakiet nr 1 – 88,73 Pakiet nr 2 – 95,26

Lp.:
3 Nazwa wykonawcy:
Centrum Mięsne MAKTON S.A. Adres Wykonawcy:
UL. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa
Punktacja :
Pakiet nr 1 – 99,93
Pakiet nr 2 – 85,42

Lp.:
4 Nazwa wykonawcy:
WALDI Zakład Przetwórstwa Mięsnego R.Joks, W.Wysiadły, M.Wysiadły S.J.
Adres Wykonawcy:
ul. Powstańców Chocieszyńskich 97 62-065 Grodzisk Wlkp
Punktacja :
Pakiet nr 1 – —–
Pakiet nr 2 – 100,00

Lp.:
5 Nazwa wykonawcy:
Macro Cash and Carry Polska S.A.
Adres Wykonawcy:
Al. Solidarności 51 61-696 Poznań
Punktacja :
Pakiet nr 1 – 68,87
Pakiet nr 2 – 61,89

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionymi Wykonawcami możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
3. Środki ochrony prawnej. Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności: – wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia; – odrzucenia oferty wykonawcy W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o: – niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub – zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie. Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie. Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”, art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p.zm)

____________________________________
Dyrektor Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci Poznań-Kiekrz
/-/ Maciej Walczak

MW/N/12 Poznań, 12.04.2012r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup i dostawy mięsa wołowego, mięsa wieprzowego i drobiowego, podrobów jadalnych, produktów mięsno-wędliniarskich do Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci, ul. Sanatoryjna 2”.
Działając na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p.zm) Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.
1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci Sanatoryjna 2 60-480 Poznań
http://www.kiekrz.com e-mail: administracja@kiekrz.com godz. urzędowania: 8:00-13:00
2) Określenie trybu zamówienia – Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. 3) Adres strony Internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami: http://www.kiekrz.com/przetargi.html
4) Opis przedmiotu zamówienia:
Opis przedmiotu zamówienia dotyczy zakupu i dostawy mięsa wołowego, mięsa wieprzowego i drobiowego, podrobów jadalnych, produktów mięsno-wędliniarskich do Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci, ul. Sanatoryjna 2. Szczegółowy opis przedmiotu zawarty jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami znajdującej się na stronie Internetowej: http://www.kiekrz.com/przetargi.html Wspólny Słownik Zamówień:
15.10.00.00 – Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
15.11.00.00 – Mięso
15.13.00.00 – Produkty mięsne
5) Informacja o możliwości złożenia oferty:
1. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3. Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniającego.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
6. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wspólnych.
7. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
6) Termin wykonania zamówienia: od maja 2012 do kwietnia 2013r.
7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
1. oferta, powinna spełniać wymagania określone niniejszą specyfikacją,
2. z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że wykonawca spełnia warunki formalne określone niniejszą specyfikacją,
3. złożone oświadczenia, dokumenty, zaświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,
4. oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,
5. wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.
6. stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium.
8) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
a/ cena 100 pkt. znaczenia w ocenie
Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio – proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
9) Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie Zamawiającego:
Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci Sanatoryjna 2 60-480 Poznań Pokój – administracja do dnia 27.04.2012r. do godz. 09:00
10) Miejsce i termin otwarcia ofert: w siedzibie Zamawiającego:
Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci Sanatoryjna 2 60-480 Poznań Sala konferencyjna – dnia 27.04.2012r. o godz. 09:30.
11) Termin związania ofertą – Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
12) Inne informacje: Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów oraz nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
____________________________________
Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci ul. Sanatoryjna 2 60-480 Poznań

ZAŁĄCZNIKI
– wzór umowy
– formularz ofertowy
– oświadczenie z art. 22.1
– siwz
– pełnomocnitwo
– oświadczenie o wdrożonych procedurach

Poznań, dnia 30.03.2012r.
Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci
w Poznaniu-Kiekrzu
Ul. Sanatoryjna 2
60-480 Poznań

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: MW/N/12. Nazwa zadania: „Zakup i dostawy mięsa wołowego, mięsa wieprzowego i drobiowego, podrobów jadalnych, produktów mięsno-wędliniarskich do Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci, ul. Sanatoryjna 2”.
Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p.zm.) Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.
Zamawiający unieważnił postępowanie, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Jednocześnie Zamawiający pragnie poinformować, iż w najbliższym czasie ogłoszone zostanie kolejne postępowanie w sprawie udzielenia powyższego zamówienia publicznego.

Z poważaniem
Maciej Walczak
Dyrektor Szpitala Rehabilitacyjnego
dla Dzieci w Poznaniu-Kiekrzu

MW/N/12 Poznań, 14.03.2012r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup i dostawy mięsa wołowego, mięsa wieprzowego i drobiowego, podrobów jadalnych, produktów mięsno-wędliniarskich do Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci, ul. Sanatoryjna 2”.
Działając na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p.zm) Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.
1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci Sanatoryjna 2 60-480 Poznań http://www.kiekrz.com e-mail: administracja@kiekrz.com godz. urzędowania: 8:00-13:00
2) Określenie trybu zamówienia – Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.
3) Adres strony Internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami: http://www.kiekrz.com/przetargi.html
4) Opis przedmiotu zamówienia:
Opis przedmiotu zamówienia dotyczy zakupu i dostawy mięsa wołowego, mięsa wieprzowego i drobiowego, podrobów jadalnych, produktów mięsno-wędliniarskich do Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci, ul. Sanatoryjna 2. Szczegółowy opis przedmiotu zawarty jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami znajdującej się na stronie Internetowej: http://www.kiekrz.com/przetargi.html
Wspólny Słownik Zamówień:
15.10.00.00 – Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
15.11.00.00 – Mięso
15.13.00.00 – Produkty mięsne
5) Informacja o możliwości złożenia oferty:
1. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3. Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniającego.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
6. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wspólnych.
7. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

6) Termin wykonania zamówienia: od kwietnia 2012 do marca 2013r.
7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
1. oferta, powinna spełniać wymagania określone niniejszą specyfikacją,
2. z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że wykonawca spełnia warunki formalne określone niniejszą specyfikacją,
3. złożone oświadczenia, dokumenty, zaświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,
4. oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,
5. wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.
6. stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium.
8) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
a/ cena 100 pkt. znaczenia w ocenie
Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio – proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
9) Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie Zamawiającego:
Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci Sanatoryjna 2 60-480 Poznań Pokój – administracja do dnia 30.03.2012 r. do godz. 09:00
10) Miejsce i termin otwarcia ofert: w siedzibie Zamawiającego:
Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci Sanatoryjna 2 60-480 Poznań Sala konferencyjna – dnia 30.03.2012 r. o godz. 09:30.
11) Termin związania ofertą – Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
12) Inne informacje: Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów oraz nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

____________________________________
Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci ul. Sanatoryjna 2 60-480 Poznań

ZAŁĄCZNIKI
– wzór umowy
– formularz ofertowy
– oświadczenie z art. 22.1
– siwz
– pełnomocnitwo
– oświadczenie o wdrożonych procedurach

Poznań, 2012-02-15
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY na udzielenie zamówienia:

Świadczenie usług medycznych dla pacjentów zamawiającego (szpitala) w zakresie badań radiologicznych, wykonywania zdjęć rentgenowskich i badań USG.
Działając na podstawie przepisu art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011r, Nr 112, poz. 654) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez Oferenta:
Biuro Ochrony Przedsiębiorstw
„MERPOL” Zakład Pracy Chronionej
ul. Dąbrowskiego 164A,
60-594 Poznań
Prosimy o kontakt w celu podpisania umowy.

____________________________________
Dyrektor Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci Poznań-Kiekrz /-/ Maciej Walczak

Poznań, 2012-02-08 Ogłoszenie

Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Poznaniu – Kiekrzu, 60-480 Poznań, ul. Sanatoryjna 2
Ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia:

Świadczenie usług medycznych dla pacjentów zamawiającego w zakresie badań radiologicznych, wykonywania zdjęć rentgenowskich i badań USG.

Termin realizacji zamówienia od 01.03.2012 r.

Szczegółowe wymagania zawiera formularz ofertowy opracowany przez Szpital do pobrania na stronie lub przesłany drogą e-mailową na życzenie.
Oferty należy składać na formularzu ofertowym w zamkniętej kopercie z oznaczeniem jw. w terminie do 15.02.2012 r. godz. 9:00, w Sekretariacie Szpitala, Poznań, ul. Sanatoryjna 2.

Rozstrzygnięcie konkursu: 15.02.2012 r. godzina 12:00 Poznań, ul. Sanatoryjna 2.

Szczegółowe informacje na temat Konkursu w Kadrach od poniedziałku do piątku w godz. 8:30 – 14:00 (tel. 61 8482661 w.329).

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

ZAŁĄCZNIKI
– Formularz ofertowy
____________________________________
Dyrektor Szpitala – Maciej Walczak

SCH/N/1/11
Poznań, 2011-08-16

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
„DOSTOSOWANIE SAL CHORYCH CZĘŚCI ODDZIAŁU B DO WARUNKÓW ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA”

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę:
Zakład Usług Budowlanych ARK-BUD Ul. Ogrodowa 22 62-081 Chyby k/Poznania cena brutto: 48.960,01zł
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty, kryteria ich oceny:
Lp. Nazwa wykonawcy Adres Wykonawcy Kryterium cena Kryterium termin Bilans punktowy
1 Zakład Usług Budowlanych ARK-BUD Ul. Ogrodowa 22 Chyby k/Poznania 80.00 20.00 100.00
2 Przedsiębiorstwo ALMONT Sp z o.o. Ul. Obornicka 51A 62-002 Suchy Las 78.40 8.333 86.733

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionymi Wykonawcami możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
4. Środki ochrony prawnej.
Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności: – wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia; – odrzucenia oferty wykonawcy W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o: – niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub – zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie. Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie. Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”, art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p.zm)

____________________________________
Dyrektor Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci Poznań-Kiekrz /-/ Maciej Walczak

Poznań, 2011-07-05 Znak sprawy: SCH/N/11. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: DOSTOSOWANIE SAL CHORYCH CZĘŚCI ODDZIAŁU B DO WARUNKÓW ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA.
Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm.) Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Poznaniu-Kiekrzu zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci ul. Sanatoryjna 2 60-480 Poznań Tel./fax. 61/8482-661 adres strony internetowej: http://www.kiekrz.com/przetargi.html adres poczty elektronicznej: administracja@kiekrz.com Godziny urzędowania: 8:00 – 14:00
II. Określenie trybu zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.
III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.kiekrz.com/przetargi.html
IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych: Przedmiotem zamówienia są roboty polegające na: modernizacja sal chorych części oddziału B Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci, położonego przy ul. Sanatoryjnej 2 w Kiekrzu k/Poznania zgodnie z SIWZ, przedmiarem robót i załącznikami oraz specyfikacją techniczną. Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45000000-7, 45442100-3, 45410000-4, 45432120-1, 45310000-3, 45330000-9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
VI. Termin wykonania zamówienia: 2011-10-31
VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia: Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę realizacji co najmniej 5 robót budowlanych okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to wszystkie realizacje od momentu prowadzenia działalności.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.
4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.
VIII. Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
a/cena w PLN 80 pkt. znaczenia w ocenie
b/termin wykonania w dniach 20 pkt. znaczenia w ocenie
Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio – proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
X. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia: 2011-07-20 do godz. 10:00 Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci ul. Sanatoryjna 2 60-480 Poznań Pokój administracji.
XI. Miejsce i termin otwarcia ofert: Oferty zostaną otwarte dnia: 2011-07-20 o godz. 10:30. Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci ul. Sanatoryjna 2 60-480 Poznań Pokój administracji.
XII. Termin związania ofertą: Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej: Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów i o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej: Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów oraz nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
XV. Przewidywane zamówienia uzupełniające: Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.
XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 185252-2011. Data zamieszczenia 2011-07-05

____________________________________
Dyrektor Szpitala – Maciej Walczak

ZAŁĄCZNIKI
– wzór umowy
– formularz ofertowy
– oświadczenie z art. 22.1
– siwz
– przedmiar robót
– rys. 1 rzut sal
– rys. 2 przekrój wod-kan
– rys. 3 drzwi
– specyfikacja techniczna

D/N/11 Poznań, 2011-07-21
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Modernizację dachu budynku administracji”
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia oferty:
Zakład Usług Budowlanych ARK-BUD Ul. Ogrodowa 22 62-081 Chyby k/Poznania cena brutto: 85.495,98zł
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty, kryteria ich oceny:

Lp. Nazwa wykonawcy Adres Wykonawcy Kryterium cena Kryterium termin Bilans punktowy
1 ART BUD Roboty Ogólnobudowlane Nowoczesne Aranżacje Wnętrz Pl. Waryńskiego 8/3 60-579 Poznań 62.18 20.00 82.178
2 Zakład Ogólnobudowlany Ul. Źródlana 59 62-004 Czerwonak 61.28 16.00 77.276
3 Zakład Usług Budowlanych ARK-BUD Ul. Ogrodowa 22 62-081 Chyby k/Poznania 80.00 20.00 100.00
4 Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych BOG-MAR Ul. Św. Marcin 58/64 61-807 Poznań 77.97 20.00 97.965

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionymi Wykonawcami możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje o odrzuceniu z udziału w postępowaniu oferty: PEWU Sp. z o.o. ul. Strumykowa 22B/10 65-101 Zielona Góra – zgodnie z ustawą Pzp art. 89 ust.1 pkt 2 treść oferty nie odpowiada SIWZ.
3. Środki ochrony prawnej. Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności: – wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia; – odrzucenia oferty wykonawcy W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o: – niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub – zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie. Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie. Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”, art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p.zm)

____________________________________
Dyrektor Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci Poznań-Kiekrz /-/ Maciej Walczak Poznań, 2011-07-20
Znak sprawy: SCH/N/11.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: SCH/N/11.
Nazwa zadania: „DOSTOSOWANIE SAL CHORYCH CZĘŚCI ODDZIAŁU B DO WARUNKÓW ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA”

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p.zm.) Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

Zamawiający unieważnił postępowanie, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Jednocześnie Zamawiający pragnie poinformować, iż w najbliższym czasie ogłoszone zostanie kolejne postępowanie w sprawie udzielenia powyższego zamówienia publicznego.

____________________________________
Dyrektor Szpitala – Maciej Walczak

Poznań, 2011-07-29 Znak sprawy: SCH/N/1/11. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: DOSTOSOWANIE SAL CHORYCH CZĘŚCI ODDZIAŁU B DO WARUNKÓW ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA.
Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm.) Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Poznaniu-Kiekrzu zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci ul. Sanatoryjna 2 60-480 Poznań Tel./fax. 61/8482-661 adres strony internetowej: http://www.kiekrz.com/przetargi.html adres poczty elektronicznej: administracja@kiekrz.com Godziny urzędowania: 8:00 – 14:00
II. Określenie trybu zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.
III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.kiekrz.com/przetargi.html
IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych: Przedmiotem zamówienia są roboty polegające na: modernizacja sal chorych części oddziału B Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci, położonego przy ul. Sanatoryjnej 2 w Kiekrzu k/Poznania zgodnie z SIWZ, przedmiarem robót i załącznikami oraz specyfikacją techniczną. Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45000000-7, 45442100-3, 45410000-4, 45432120-1, 45310000-3, 45330000-9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
VI. Termin wykonania zamówienia: 2011-10-31
VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia: Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę realizacji co najmniej 5 robót budowlanych okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to wszystkie realizacje od momentu prowadzenia działalności.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.
4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.
VIII. Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
a/cena w PLN 80 pkt. znaczenia w ocenie
b/termin wykonania w dniach 20 pkt. znaczenia w ocenie
Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio – proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
X. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia: 2011-08-16 do godz. 09:00 Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci ul. Sanatoryjna 2 60-480 Poznań Pokój administracji.
XI. Miejsce i termin otwarcia ofert: Oferty zostaną otwarte dnia: 2011-08-16 o godz. 09:30. Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci ul. Sanatoryjna 2 60-480 Poznań Pokój administracji.
XII. Termin związania ofertą: Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej: Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów i o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej: Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów oraz nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
XV. Przewidywane zamówienia uzupełniające: Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.
XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 205639-2011. Data zamieszczenia 2011-07-29

____________________________________
Dyrektor Szpitala – Maciej Walczak

ZAŁĄCZNIKI
– wzór umowy
– formularz ofertowy
– oświadczenie z art. 22.1
– siwz
– przedmiar robót
– rys. 1 rzut sal
– rys. 2 przekrój wod-kan
– rys. 3 drzwi
– specyfikacja techniczna

Poznań dnia 08.07.2011 r.
Dot.: zadania „Modernizacja Dachu budynku administracji”
Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie: „Proszę o korektę przedmiaru dotyczącego modernizacji dachu budynku administracji w poz. 7 i 8 gdyż jednostka jest podana w „mb” a ilość jest wyliczona na „m3””.
Odpowiedź: W przedmiarze w poz. 7 i 8 jednostką obmiaru jest „mb” a w ilości ostatnia kwota tzn. 0,03 to +/-3% ilości (ponieważ nie wiadomo, ile po odkryciu będzie należało użyć).

Poznań, 2011-06-28

Znak sprawy: D/N/11.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Modernizacja dachu budynku administracji.
Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm.) Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Poznaniu-Kiekrzu zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci
ul. Sanatoryjna 2 60-480 Poznań Tel./fax. 61/8482-661
adres strony internetowej: http://www.kiekrz.com/przetargi.html
adres poczty elektronicznej: administracja@kiekrz.com
Godziny urzędowania: 8:00 – 14:00
II. Określenie trybu zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.
III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.kiekrz.com/przetargi.html
IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych: Przedmiotem zamówienia są roboty polegające na: remoncie dachu budynku administracyjnego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci, położonego przy ul. Sanatoryjnej 2 w Kiekrzu k/Poznania zgodnie z SIWZ, przedmiarem robót i załącznikami oraz specyfikacją techniczną. Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45000000-7, 45260000-7, 45260000, 45420000-6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
VI. Termin wykonania zamówienia: 2011-08-31
VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia: Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę realizacji co najmniej 5 robót budowlanych okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to wszystkie realizacje od momentu prowadzenia działalności.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych. 4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.
VIII. Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
a/cena w PLN 80 pkt. znaczenia w ocenie
b/termin wykonania w dniach 20 pkt. znaczenia w ocenie

Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio – proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
X. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia: 2011-07-14 do godz. 10:00 Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci ul. Sanatoryjna 2 60-480 Poznań Pokój administracji.
XI. Miejsce i termin otwarcia ofert: Oferty zostaną otwarte dnia: 2011-07-14 o godz. 10:30. Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci ul. Sanatoryjna 2 60-480 Poznań Pokój administracji.
XII. Termin związania ofertą: Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej: Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów i o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej: Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów oraz nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
XV. Przewidywane zamówienia uzupełniające: Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego.
XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 176119-2011. Data zamieszczenia 2011-06-28

____________________________________
Dyrektor Szpitala – Maciej Walczak

ZAŁĄCZNIKI
– wzór umowy
– formularz ofertowy
– oświadczenie z art. 22.1
– siwz
– budynek-przekrój AA
– przedmiar robót
– rzut dachu stan istniejący
– specyfikacja techniczna

Poznań-Kiekrz, dnia 01 kwietnia 2011r.
Znak sprawy: IK/2011
Wszyscy Wykonawcy
Dotyczy: modernizacji systemu instalacji kanalizacji wody popłucznej uzdatnialni wody w Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Poznaniu-Kiekrzu.

Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Poznaniu-Kiekrzu zaprasza Panstwa do złożenia oferty cenowej na modernizację systemu instalacji kanalizacji wody popłucznej uzdatnialni wody, zgodnie ze szczegółowym wykazem robót, który obejmuje:

1. odszukanie brakujących studni
2. wykonanie przekopów kontrolnych
3. wykonanie nowego odpływu od strony nasypu kolejowego
4. wyczyszczenie studni rewizyjnych
5. wycięcie korzeni
6. wyczyszczenie rur z zalegającego szlamu i liści
7. udrożnienie odpływu z hydroforni oraz basenu
8. udrożnienie odpływu z łąki poza terenem
9. wyrównanie włazów studni rewizyjnych
10. wyczyszczenie odpływu basenu

Wykonawca zobowiązany jest realizować obowiązki wynikające z ewentualnej umowy – wzór w załączniku.

Zamawiający wyznacza termin wykonania całości zamówienia od dnia rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy z Wykonawcą robót do dnia jej zakończenia, przez co rozumiane jest podpisanie przez Zamawiającego z Wykonawcą robót protokołu odbioru.
Wstępnie termin realizacji przedmiotu zamówienia ustala się do 22 kwietnia 2011 roku.
W razie jakichkolwiek pytań związanych z przedmiotem zamówienia niezbędnych do skalkulowania ceny oferty wyznaczamy osobę do kontaktu – Marcin Wejchan 61/8482-661
Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani zrealizowaniem na rzecz Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Poznaniu-Kiekrzu wyżej wymienionej usługi proszę o przedstawienie swojej oferty cenowej podając cenę brutto za wykonanie całości zamówienia.
W cenę należy wkalkulować wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca. Cena podana w ofercie nie podlega żadnym zmianom.
Oferty prosimy składać w terminie do dnia 11.04.2011 roku osobiście w siedzibie Szpitala przy ul. Sanatoryjnej 2, lub przesłać na adres Szpitala. Zaleca się złożenie oferty w zamkniętej kopercie oznakowanej wg treści:
Nazwa Wykonawcy, Adres
„Oferta – modernizacja systemu instalacji kanalizacyjnej”
Nie otwierać przed dniem 12.04.2011 roku.
Do realizacji zamówienia zostanie wybrany ten wykonawca (firma), który zaproponuje najkorzystniejsze warunki cenowe. Wykonawca, którego oferta okaże się najkorzystniejsza jest zobowiązany do zawarcia umowy z Zamawiającym (wg wzoru do niniejszego zaproszenia).

ZAŁĄCZNIKI
– wzór umowy
– zał 1 do umowy – zakres prac

Poznań, dnia 28.03.2011r.
Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci
w Poznaniu-Kiekrzu
Ul. Sanatoryjna 2
60-480 Poznań

MW/N/11 Poznań, 2011-04-05

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup i dostawy mięsa wołowego, mięsa wieprzowego i drobiowego, podrobów jadalnych, produktów mięsno-wędliniarskich do Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci, ul. Sanatoryjna 2”

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia oferty:

Pakiet Nr 1: Zakład Przetwórstwa Rolno-Spożywczego
KUCHTA Andrzej Kuchta Spółka Jawna
ul. Radomska 59a, Huta
64-700 Czarnków

Pakiet Nr 2: WALDI Zakład Przetwórstwa Mięsnego
R.Joks, W.Wysiadły, M.Wysiadły S.J.
ul. Powstańców Chocieszyńskich 97
62-065 Grodzisk Wlkp.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na ww. postępowanie publiczne – 71.803,76zł
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty
—————————————————————————

Lp.:
1 Nazwa wykonawcy:
WALDI Zakład Przetwórstwa Mięsnego R.Joks, W.Wysiadły, M.Wysiadły S.J.
Adres Wykonawcy: ul. Powstańców Chocieszyńskich 97 62-065 Grodzisk Wlkp.
Cena oferty brutto: 28.293,80zł

Lp.:
2 Nazwa wykonawcy: Zakład Przetwórstwa Rolno-Spożywczego KUCHTA Andrzej Kuchta Spółka Jawna
Adres Wykonawcy: ul. Radomska 59a, Huta 64-700 Czarnków
Cena oferty brutto: 39.664,28zł

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionymi Wykonawcami możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

3. Środki ochrony prawnej.

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności: – wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia; – odrzucenia oferty wykonawcy W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o: – niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub – zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie. Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie. Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”, art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p.zm)

____________________________________
Dyrektor Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci Poznań-Kiekrz /-/ Maciej Walczak

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: AZ/N/1/11. Nazwa zadania: „Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych zgodnie z wcześniej złożonym zamówieniem do Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci, ul. Sanatoryjna 2” Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p.zm.) Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania. Zamawiający unieważnił postępowanie, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu na pakiet Nr 2.

Z poważaniem
Maciej Walczak
Dyrektor Szpitala Rehabilitacyjnego
dla Dzieci w Poznaniu-Kiekrzu

PM/N/1/11 Poznań, 2011-03-22ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Sukcesywna dostawa produktów mleczarskich zgodnie z wcześniej złożonym zamówieniem do Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci, ul. Sanatoryjna 2”.
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Średzka Spółdzielnia Mleczarska JANA
ul. Daszyńskiego 9
63-000 Środa Wlkp.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na ww. postępowanie publiczne – 79.803,76zł
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty —————————————————————————
Lp.: 1 Nazwa wykonawcy: Średzka Spółdzielnia Mleczarska JANA
Adres Wykonawcy: ul. Daszyńskiego 9, 63-000 Środa Wlkp Cena oferty brutto: 51.906,19zł
Lp.: 2 Nazwa wykonawcy:
PHUP POLDRÓB Sp. z o.o. Adres Wykonawcy:
ul. Żnińska 2, 62-200 Gniezno Cena oferty brutto: 53.875,78zł
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o odrzuceniu z udziału w postępowaniu ofertę nr 2: PHUP POLDRÓB Sp. z o.o. ul. Żnińska 2, 62-200 Gniezno.
Oferta na ww. postępowanie nie otrzymała maksymalnej ilości punktów proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszej oferty.
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
4. Środki ochrony prawnej.
Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności: – wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia; – odrzucenia oferty wykonawcy W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o: – niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub – zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie. Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie. Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”, art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p.zm)

____________________________________
Dyrektor Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci Poznań-Kiekrz /-/ Maciej Walczak

MW/N/11 Poznań, 22.03.2011r.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup i dostawy mięsa wołowego, mięsa wieprzowego i drobiowego, podrobów jadalnych, produktów mięsno-wędliniarskich do Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci, ul. Sanatoryjna 2”.

Działając na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p.zm) Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.
1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci Sanatoryjna 2 60-480 Poznań
http://www.kiekrz.com
e-mail: administracja@kiekrz.com
godz. urzędowania: 8:00-13:00
2) Określenie trybu zamówienia – Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.
3) Adres strony Internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami: http://www.kiekrz.com/przetargi.html
4) Opis przedmiotu zamówienia:
Opis przedmiotu zamówienia dotyczy zakupu i dostawy mięsa wołowego, mięsa wieprzowego i drobiowego, podrobów jadalnych, produktów mięsno-wędliniarskich do Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci, ul. Sanatoryjna 2. Szczegółowy opis przedmiotu zawarty jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami znajdującej się na stronie Internetowej: http://www.kiekrz.com/przetargi.html Wspólny Słownik Zamówień:
15.10.00.00 – Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
15.11.00.00 – Mięso
15.13.00.00 – Produkty mięsne
5) Informacja o możliwości złożenia oferty:
1. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3. Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniającego.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
6. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wspólnych.
7. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
6) Termin wykonania zamówienia: od kwietnia 2011 do marca 2012r.
7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
1. oferta, powinna spełniać wymagania określone niniejszą specyfikacją,
2. z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że wykonawca spełnia warunki formalne określone niniejszą specyfikacją,
3. złożone oświadczenia, dokumenty, zaświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,
4. oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,
5. wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.
6. stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium.
8) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
a/ cena 100 pkt. znaczenia w ocenie
Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio – proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
9) Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie Zamawiającego:
Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci Sanatoryjna 2 60-480 Poznań Pokój – administracja do dnia 05.04.2011r. do godz. 09:00
10) Miejsce i termin otwarcia ofert: w siedzibie Zamawiającego:
Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci Sanatoryjna 2 60-480 Poznań Sala konferencyjna – dnia 05.04.2011r. o godz. 09:30.
11) Termin związania ofertą – Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
12) Inne informacje: Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów oraz nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

ZAŁĄCZNIKI
– formularz ofertowy
– wzór umowy
– oświadczenie o wdrożeniu procedur
– oświadczenie z art. 22.1
– pełnomocnictwo
– SIWZ

____________________________________
Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci ul. Sanatoryjna 2 60-480 Poznań

AZ/N/1/11 Poznań, 09.03.2011r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych zgodnie z wcześniej złożonym zamówieniem do Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci, ul. Sanatoryjna 2”.

Działając na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p.zm) Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci Sanatoryjna 2 60-480 Poznań http://www.kiekrz.com
e-mail: administracja@kiekrz.com
godz. urzędowania: 8:00-13:00
2) Określenie trybu zamówienia – Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.
3) Adres strony Internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami: http://www.kiekrz.com/przetargi.html
4) Opis przedmiotu zamówienia:
Opis przedmiotu zamówienia dotyczy zakupu i dostawy artykułów żywnościowych. Szczegółowy opis przedmiotu zawarty jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami znajdującej się na stronie Internetowej: http://www.kiekrz.com/przetargi.html
Wspólny Słownik Zamówień:
artykuły ogólnospożywcze – 15800000-6
świeże pieczywo – 15810000-9
5) Informacja o możliwości złożenia oferty:

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3. Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniającego.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
6. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wspólnych.
7. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

6) Termin wykonania zamówienia: od marca 2011 do lutego 2012r.
7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sp