Przetargi w roku 2013

Ogłoszenia

ZB/N/13 Poznań, 2013-06-25

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont zbiornika biologicznej oczyszczalni ścieków”

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę Nr 1:

Zakład Usług Budowlanych ARK-BUD.
ul. Ogrodowa 22,
62-081 Chyby k/P-nia

2. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty —————————————————————————

Lp.: 1
Nazwa wykonawcy: Zakład Usług Budowlanych ARK-BUD.
Adres Wykonawcy: ul. Ogrodowa 22, 62-081 Chyby k/P-nia
Punktacja : 100,00

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionymi Wykonawcami możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
4. Środki ochrony prawnej. Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”, art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p.zm)

____________________________________

Dyrektor Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci Poznań-Kiekrz
/-/ Maciej Walczak

P/N/13 Poznań, 14.06.2013 r.
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Odnowienie pawilonów Matki i Dziecka”

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę Nr 1:

Zakład Remontowo-Budowlany STOLAR-BUD
Grzegorz Jaźwiecki
ul. Keyńska 19, 61-046 Poznań

2. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty —————————————————————————
Lp.: 1
Nazwa wykonawcy: Zakład Remontowo-Budowlany STOLAR-BUD
Adres Wykonawcy: ul. Keyńska 19, 61-046 Poznań
Punktacja : 100,00

Lp.: 2
Nazwa wykonawcy: Zakład Usług Budowlanych ARK-BUD.
Adres Wykonawcy: ul. Ogrodowa 22, 62-081 Chyby k/P-nia
Punktacja : 48,86

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionymi Wykonawcami możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
4. Środki ochrony prawnej. Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”, art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p.zm)

____________________________________

Dyrektor Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci Poznań-Kiekrz
/-/ Maciej Walczak

R/N/13 Poznań, 12,06,2013 r.

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Wymiana rynien w budynkach spzoz”
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę Nr 4:
Zakład Usług Budowlanych ARK-BUD.
ul. Ogrodowa 22, 62-081 Chyby k/P-nia
2. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty —————————————————————————
Lp.: 1
Nazwa wykonawcy: POL-BUD Ryszard Polnik
Adres Wykonawcy: ul. J. Łukaszewicza 47
Punktacja : 89,33 Lp.: 2
Nazwa wykonawcy: PPHU Szymanowski Juliusz
Adres Wykonawcy: ul. Poznańska 8/2, 62-005 Owińska
Punktacja : 64,05

Lp.: 3 Nazwa wykonawcy:
Zakład Blacharsko-Dekarski Marek Kaczmarek
Adres Wykonawcy: ul. Sobotecka 29, 60-161 Poznań
Punktacja : 86,26

Lp.: 4 Nazwa wykonawcy:
Zakład Usług Budowlanych ARK-BUD.
Adres Wykonawcy: ul. Ogrodowa 22, 62-081 Chyby k/P-nia
Punktacja : 100,00

Lp.: 5
Nazwa wykonawcy: Zakład Blacharsko-Dekarski Usługi Ogólnobudowlane
Adres Wykonawcy: ul. Bystra 46, 61-366 Poznań
Punktacja : 94,89

Lp.: 6
Nazwa wykonawcy: Zakład Budowlany MIRBUD
Adres Wykonawcy: ul. Czarnkowska 13a/4, 64-610 Rogoźno
Punktacja : 92,97

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionymi Wykonawcami możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
4. Środki ochrony prawnej. Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”, art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p.zm)

____________________________________

Dyrektor Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci Poznań-Kiekrz
/-/ Maciej Walczak

Poznań, 07.06.2013 r.

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont zbiornika biologicznej oczyszczalni ścieków”.
Numer sprawy: ZB/N/13.

1. Prosimy określić rodzaj wynagrodzenia tzn. kosztorysowe / ryczałtowe?
2. Prosimy podać wymagany termin gwarancji. W SIWZ w III 9 podano 36 miesięcy a we wzorze umowy 48 miesięcy.
3. Prosimy wyjaśnić czy prace opisane w par. 3 punkt 4 wzoru umowy stanowią również przedmiot zamówienia?
4. Prosimy wyjaśnić czy oczyszczalnia jest obiektem pracującym, napełnionym ściekami?
5. Prosimy udostępnić plan zagospodarowania terenu z naniesionym obiektem oczyszczalni ścieków, rurociągami doprowadzającymi i odprowadzającymi ścieki, odbiornikiem.
6. Prosimy udostępnić rysunki techniczne zbiornika oczyszczalni tzn. rzuty, przekroje.
7. Prosimy szczegółowo określić na czym polegają prace opisane w przedmiarze poz.8 dział 2 lub udostępnić ich projekt wykonawczy.
8. Prosimy szczegółowo określić na czym polegają prace opisane w przedmiarze poz.9 dział 2 lub udostępnić ich projekt wykonawczy.

Ad. 1. Wynagrodzenie kosztorysowe.
Ad. 2. Wymagany termin gwarancji 36 miesięcy.
Ad. 3. Pkt. 4 w § 3 zmieniono na: „Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania remontu zbiornika biologicznego w sposób nie kolidujący z funkcjonowaniem oczyszczalni”.
Ad. 4. Oczyszczalnia pracuje w ruchu ciągłym, na czas prac można okresowo wyłączyć (w szczególnych przypadkach). Dlatego zastosowano przykrycie z brezentu na czas prac przygotowawczych (czyszczenie konstrukcji pomostu) oraz malowanie.
Ad. 5. Do wglądu mapa zasadnicza. Opis przebiegu rurociągów do zobaczenia naocznie. Brak dokładnej specyfikacji technicznej. Dokumentacja archiwalna.
Ad. 6. Dokumentacja archiwalna do wglądu w siedzibie zamawiającego.
Ad. 7. Prawdopodony przegląd instalacji elektrycznej pływaków. Szczegóły na miejscu do oceny naocznej.
Ad. 8. Ciąg odprowadzania ścieku czarnego. Szczegóły na miejscu do oceny naocznej.

Poznań, 05.06.2013 r.
Ogłoszenie

Zakup energii elektrycznej dla 2. Grupy zakupowej podmiotów leczniczych utworzonej przez Spółkę „Szpitale Wielkopolski” sp. z o.o. – WYNIK

ZB/N/13 Poznań, 04.06.2013 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont zbiornika biologicznej oczyszczalni ścieków”.

Działając na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p.zm) Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci w Poznaniu-Kiekrzu ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.
1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci Sanatoryjna 2 60-480 Poznań http://kiekrz.com/bip.html e-mail: administracja@kiekrz.com godz. urzędowania: 7:00-14:00
2) Określenie trybu zamówienia – Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.
3) Adres strony Internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami: http://kiekrz.com/bip.html
4) Opis przedmiotu zamówienia:
Opis przedmiotu zamówienia dotyczy remontu zbiornika biologicznej oczyszczalni ścieków Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci, ul. Sanatoryjna 2. Szczegółowy opis przedmiotu zawarty jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami znajdującej się na stronie Internetowej: http://kiekrz.com/bip.html
Wspólny Słownik Zamówień:
CPV 45252127-4 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków
5) Informacja o możliwości złożenia oferty:
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3. Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert wspólnych.
7. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
6) Termin wykonania zamówienia: do dnia 29.08.2013r.
7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
1. oferta, powinna spełniać wymagania określone niniejszą specyfikacją,
2. z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że wykonawca spełnia warunki formalne określone niniejszą specyfikacją,
3. złożone oświadczenia, dokumenty, zaświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,
4. oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,
5. wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.
6. stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium.
8) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
a/ cena 100 pkt. znaczenia w ocenie
Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio – proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
9) Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie Zamawiającego:
Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci Sanatoryjna 2 60-480 Poznań Pokój – administracja do dnia 25.06.2013r. do godz. 08:30
10) Miejsce i termin otwarcia ofert: w siedzibie Zamawiającego:
Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci Sanatoryjna 2 60-480 Poznań Pokój administracji – dnia 25.06.2013r. o godz. 09:00.
11) Termin związania ofertą – Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
12) Inne informacje: Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów oraz nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

____________________________________

Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci ul. Sanatoryjna 2 60-480 Poznań

ZAŁĄCZNIKI
– wzór umowy
– formularz ofertowo-cenowy
– siwz
– pełnomocnictwo
– oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
– oświadczenie dot. grupy kapitałowej
– wykaz zrealizowanych robót
– oświadczenie o spełnieniu warunków
– przedmiar robót

Poznań 28.05.2013 r.
Wynik konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Poznaniu – Kiekrzu w zakresie rehabilitacji medycznej, neurologii, ortopedii przeprowadzonego w dniu 28.05.2013 r.
Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci w Poznaniu – Kiekrzu jako najkorzystniejszą i jedyną ofertę, którą otrzymano,
wybrał: lek. med. Karina Kachlicka – pediatra, specjalista rehabilitacji medycznej
Za złożenie ofert dziękujemy

KD/N/13 Poznań, 2013-05-28

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont kominów oraz połaci dachowych we wszystkich budynkach spzoz”

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę Nr 2:
Zakład Blacharsko-Dekarski Marek Kaczmarek
Ul. Sobotecka 29
60-161 Poznań

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty
—————————————————————————
Lp.: 1
Nazwa wykonawcy: Zakład Budowlany MIRBUD
Adres Wykonawcy: ul. Czarnkowska 13a/4, 64-610 Rogoźno
Punktacja : 85,92

Lp.: 2
Nazwa wykonawcy: Zakład Blacharsko-Dekarski Marek Kaczmarek
Adres Wykonawcy: ul. Sobotecka 29, 60-161 Poznań
Punktacja : 100,00

Lp.: 3
Nazwa wykonawcy: Zakład Blacharsko-Dekarski Bogumiła Cegielska
Adres Wykonawcy: ul. Jarzębowa 4, 62-200 Gniezno
Punktacja : 79,05

Lp.: 4
Nazwa wykonawcy: Zakład Usług Budowlanych ARK-BUD.
Adres Wykonawcy: ul. Ogrodowa 22, 62-081 Chyby k/P-nia
Punktacja : 87,27

Lp.: 5
Nazwa wykonawcy: JWB Juliusz Wojtyński
Adres Wykonawcy: ul. Gen. T.Kutrzeby 13a/24, 62-300 Września
Punktacja : 92,26

Lp.: 6
Nazwa wykonawcy: Blacharstwo-Dekarstwo Usługi Ogólnobudowlane
Adres Wykonawcy: ul. Okręg Wieleński 26, 64-410 Sieraków
Punktacja : 88,68

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionymi Wykonawcami możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
3. Środki ochrony prawnej. Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”, art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p.zm)

____________________________________

Dyrektor Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci Poznań-Kiekrz /-/ Maciej Walczak

Poznań, dnia 24.05.2013

Dotyczy: Remont kominów i połaci dachowych we wszystkich SPZOZ

Pytania :
1. Proszę o sprecyzowanie pozycji podanych w państwa przedmiarze – od 6 do 18 -kalkulacja własna? Czy do wyceny należy przyjąć dokładnie takie ilości jakie są podane w przedmiarze?
2. Pozycja 6 przedmiar robót- Naprawa pokryć dachowych, wklejenie łat z papy termozgrzewalnej w nieckach, pęknięciach i łączeniach- proszę o podanie czy chodzi o naprawę całego dachu czyli 288,13 m2, czy tylko o naprawę w miejscach w których papa uległa zniszczeniu ? Proszę o podanie szczegółowej ilości.
3. Czy do pokrycia dachu można zastosować styropape i papę wierzchniego krycia?
4. W przedmiarze nie ma uwzględnionej pozycji montażu instalacji odgromowej. Czy należy dodać tą pozycje do kosztorysu?
5. Proszę o podanie czy poprzez stwierdzenie w państwa przedmiarze- analogia i kalkulacja indywidualna- należy rozumieć że ilości podanie w państwa przedmiarze mogą znacznie ulec zmianie ? Czy w związku z tym konieczne jest dokonanie wizji lokalnej?
Odpowiedź:
Ad 1.) Tak jak w przedmiarze.
Ad 2) Cały dach jak w przedmiarze.
Ad 3) Nie, jak w przedmiarze.
Ad 4) Nie, jak w przedmiarze.
Ad 5) Nie, jak w przedmiarze. Wizja lokalna wg uznania oferenta.

P/N/13 Poznań, 23.05.2013 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Odnowienie pawilonów Matki i Dziecka”.
Działając na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p.zm) Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci w Poznaniu-Kiekrzu ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.
1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci Sanatoryjna 2 60-480 Poznań http://www.kiekrz.com/bip.html
e-mail: administracja@kiekrz.com godz. urzędowania: 7:00-14:00
2) Określenie trybu zamówienia – Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.
3) Adres strony Internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami: http://kiekrz.com/przetargi.html
4) Opis przedmiotu zamówienia:
Opis przedmiotu zamówienia dotyczy robót polegających na odnowieniu pawilonów Matki i Dziecka Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci, ul. Sanatoryjna 2. Szczegółowy opis przedmiotu zawarty jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami znajdującej się na stronie Internetowej: http://kiekrz.com/przetargi.html
Wspólny Słownik Zamówień:
CPV 45442110-1 Malowanie budynków
45261910-6 Naprawa dachów
5) Informacja o możliwości złożenia oferty:
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3. Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert wspólnych.
7. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
6) Termin wykonania zamówienia: do dnia 29.08.2013r.
7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
1. oferta, powinna spełniać wymagania określone niniejszą specyfikacją,
2. z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że wykonawca spełnia warunki formalne określone niniejszą specyfikacją,
3. złożone oświadczenia, dokumenty, zaświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,
4. oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,
5. wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.
6. stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium.
8) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
a/ cena 100 pkt. znaczenia w ocenie
Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio – proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
9) Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie Zamawiającego:
Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci Sanatoryjna 2 60-480 Poznań Pokój – administracja do dnia 14.06.2013r. do godz. 08:30
10) Miejsce i termin otwarcia ofert: w siedzibie Zamawiającego:
Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci Sanatoryjna 2 60-480 Poznań Pokój administracji – dnia 14.06.2013r. o godz. 09:00.
11) Termin związania ofertą – Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
12) Inne informacje: Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów oraz nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

____________________________________

Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci ul. Sanatoryjna 2 60-480 Poznań

ZAŁĄCZNIKI
– wzór umowy
– formularz ofertowo-cenowy
– siwz
– pełnomocnictwo
– oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
– oświadczenie dot. grupy kapitałowej
– wykaz zrealizowanych robót
– oświadczenie o spełnieniu warunków
– przedmiar robót

Poznań, dnia 20.05.2013 r.

DYREKTOR

Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Poznaniu – Kiekrzu
60-480 Poznań, Sanatoryjna 2
na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz. U. Nr 112 poz. 654 z póź. zm.)
o g ł a s z a

konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych dla potrzeb:
Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Poznaniu – Kiekrzu
w zakresie specjalności:
• rehabilitacji medycznej
• neurologii
• ortopedii

okres udzielania świadczeń od 01.06.2013 r. do 31.12.2018 r.
Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert można zapoznać się na stronie internetowej Ośrodka Rehabilitacyjnego www.kiekrz.com
Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie Ośrodka Rehabilitacyjnego Poznań, ul. Sanatoryjna 2 w terminie do dnia 28.05.2013 r. do godz. 10.00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.05.2013 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Ośrodka.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Oferentom przysługuje prawo wnoszenia środków odwoławczych i skarg na zasadach określonych w art. 152, 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( t. j. Dz. U z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 ze zm.)

Do konkursu mogą przystąpić podmioty lecznicze w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia o działalności leczniczej.
Miejscem wykonywania świadczeń jest Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci w Poznaniu – Kiekrzu.
Warunki wymagane od świadczeniodawców:
1) Do oferty należy złożyć kserokopię dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia potwierdzonych za zgodność z oryginałem:
a. wpis do odpowiedniego rejestru prowadzonego przez właściwego Wojewodę lub właściwą Okręgową Izbę Lekarską;
b. zaświadczenie o działalności gospodarczej;
c. dyplom;
d. zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu;
e. zaświadczenie o specjalizacji;
f. aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej;
g. informację dotyczącą doświadczenia w zawodzie
2) Ofertę należy złożyć w kopercie zawierającej wszystkie wymagane dokumenty ofertowe z dopiskiem – „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych”

Kryteria oceny:
1. W konkursie Komisja Konkursowa stosuje następujące kryteria oceny ofert:
1) spełnienie wymogów formalnych dotyczących kwalifikacji i uprawnień : 10 pkt.
2) cena 60 pkt.
3) doświadczenie w zawodzie 10 pkt.
4) proponowane dni i godziny przyjęć- przede wszystkim godziny przedpołudniowe 20 pkt.
2. Przyjmuje się następujący sposób punktacji ceny:
wartość punktowa ceny = (najniższa ofertowana cena / cena oferty) x 60
Dyrektor Ośrodka zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub jego unieważnienia oraz zmiany terminu składania ofert bez podania przyczyn.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w terminie 4 dni od dnia otwarcia ofert.

ZAŁĄCZNIKI
– wzór umowy
– formularz

Poznań, dnia 20 czerwca 2013r.

Dotyczy zadania: „Remont kominów oraz połaci dachowych we wszystkich budynkach spzoz”.
1. wprowadza się zmianę w pkt. VI. 3c) SIWZ, który brzmi:
„wykaz zrealizowanych robót budowlanych pow. 14.000 euro w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – załącznik nr 8.”.
na:
„wykaz zrealizowanych robót budowlanych pow. 14.000 euro w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – załącznik nr 6.”.
2. wykreśla się pkt. VI. 7 SIWZ
Powyższe zmiany treści SIWZ nie wymagają dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach. Wobec powyższego Zamawiający nie przedłuża terminu do składania ofert w przedmiotowym przetargu.

R/N/13 Poznań, 14.05.2013 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Wymianę rynien w budynkach spzoz”.
Działając na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p.zm) Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci w Poznaniu-Kiekrzu ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.
1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci Sanatoryjna 2 60-480 Poznań http://www.kiekrz.com/bip.html
e-mail: administracja@kiekrz.com godz. urzędowania: 7:00-14:00
2) Określenie trybu zamówienia – Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.
3) Adres strony Internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami:
http://kiekrz.com/przetargi.html
4) Opis przedmiotu zamówienia:
Opis przedmiotu zamówienia dotyczy wymiany rynien w budynkach Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci, ul. Sanatoryjna 2. Szczegółowy opis przedmiotu zawarty jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami znajdującej się na stronie Internetowej: http://kiekrz.com/przetargi.html Wspólny Słownik Zamówień:
CPV 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
5) Informacja o możliwości złożenia oferty:
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3. Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert wspólnych.
7. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
6) Termin wykonania zamówienia: do dnia 30.07.2013r.
7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
1. oferta, powinna spełniać wymagania określone niniejszą specyfikacją,
2. z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że wykonawca spełnia warunki formalne określone niniejszą specyfikacją,
3. złożone oświadczenia, dokumenty, zaświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,
4. oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,
5. wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.
6. stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium.
8) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
a/ cena 100 pkt. znaczenia w ocenie
Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio – proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
9) Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie Zamawiającego:
Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci Sanatoryjna 2 60-480 Poznań Pokój – administracja do dnia 05.06.2013r. do godz. 08:30
10) Miejsce i termin otwarcia ofert: w siedzibie Zamawiającego:
Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci Sanatoryjna 2 60-480 Poznań Pokój administracji – dnia 05.06.2013r. o godz. 09:00.
11) Termin związania ofertą – Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
12) Inne informacje: Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów oraz nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

____________________________________

Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci ul. Sanatoryjna 2 60-480 Poznań
ZAŁĄCZNIKI
– wzór umowy
– formularz ofertowo-cenowy
– siwz
– pełnomocnictwo
– oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
– oświadczenie dot. grupy kapitałowej
– wykaz zrealizowanych robót
– oświadczenie o spełnieniu warunków
– przedmiar robót

Poznań, dnia 09.05.2013r.

Dotyczy zadania: „Remont kominów oraz połaci dachowych we wszystkich budynkach spzoz”.
Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie: „…uprzejmie prosimy o sprecyzowanie jakiego rodzaju usługi należy zamieścić w wykazie usług”.

Odpowiedź: W wykazie należy podać nazwę przedsięwzięcia (przedmiotu zamówienia) oraz okres i miejsce realizacji oraz nazwę zamawiającego (Inwestora) – zgodnie z załącznikiem nr 8. Wykaz powinien zawierać minimum 3 przedsięwzięcia o podobnym do niniejszego zamówienia rodzaju robót, które zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

KD/N/13 Poznań, 07-05-2013 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont kominów oraz połaci dachowych we wszystkich budynkach spzoz”.
Działając na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p.zm) Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci w Poznaniu-Kiekrzu ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.
1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci ul. Sanatoryjna 2, 60-480 Poznań http://kiekrz.com/bip.html
e-mail: administracja@kiekrz.com
godz. urzędowania: 7:00-14:00
2) Określenie trybu zamówienia – Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.
3) Adres strony Internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami: http://http://kiekrz.com/2013.html
4) Opis przedmiotu zamówienia:
Opis przedmiotu zamówienia dotyczy remontu kominów i połaci dachowych w budynku ośrodka nad salą bloczkową Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci, ul. Sanatoryjna 2. Szczegółowy opis przedmiotu zawarty jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami znajdującej się na stronie Internetowej: http://kiekrz.com/przetargi.html
Wspólny Słownik Zamówień:
CPV 45000000-7 Roboty budowlane
CPV 45262500-6 Roboty murarskie i murowe
CPV 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
5) Informacja o możliwości złożenia oferty:
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3. Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert wspólnych.
7. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
6) Termin wykonania zamówienia: do dnia 30.09.2013 r.
7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
1. oferta, powinna spełniać wymagania określone niniejszą specyfikacją,
2. z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że wykonawca spełnia warunki formalne określone niniejszą specyfikacją,
3. złożone oświadczenia, dokumenty, zaświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,
4. oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,
5. wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.
6. stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium.
8) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
a/ cena 100 pkt. znaczenia w ocenie
Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio – proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
9) Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie Zamawiającego:
Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci Sanatoryjna 2 60-480 Poznań Pokój – administracja do dnia 28.05.2013r. do godz. 08:30
10) Miejsce i termin otwarcia ofert: w siedzibie Zamawiającego:
Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci Sanatoryjna 2 60-480 Poznań Pokój administracji – dnia 28.05.2013r. o godz. 09:00.
11) Termin związania ofertą – Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
12) Inne informacje: Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów oraz nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
____________________________________

Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci ul. Sanatoryjna 2 60-480 Poznań

ZAŁĄCZNIKI
– wzór umowy
– formularz ofertowo-cenowy
– siwz
– pełnomocnictwo
– oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
– oświadczenie dot. grupy kapitałowej
– wykaz zrealizowanych robót
– oświadczenie o spełnieniu warunków
– zakres prac
– przedmiar robót

MW/N/13 Poznań, 25-04-2013 r.

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Sukcesywną dostawę mięsa i wyrobów mięsnych”
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia oferty:
Pakiet Nr 1: AGRO-HANDEL Sp. zo.o.
Mościszki 18
64-010 Kwidzyń

Pakiet Nr 2:
WALDI Zakład Przetwórstwa Mięsnego
R.Joks, W.Wysiadły, M.Wysiadły S.J.
ul. Powstańców Chocieszyńskich 97
62-065 Grodzisk Wlkp.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty —————————————————————————
Lp.: 1
Nazwa wykonawcy: JANEX Sławomir i Elżbieta Wiesiak.Spółka Jawna
Adres Wykonawcy: Ul. Wagonowa 11, 02-223 Warszawa
Punktacja : Pakiet nr 1 – 98,98
Pakiet nr 2 – 96,78
Lp.: 2
Nazwa wykonawcy: Zakład Przetwórstwa Rolno-Spożywczego KUCHTA Andrzej Kuchta Spółka Jawna
Adres Wykonawcy: ul. Radomska 59a, Huta 64-700 Czarnków.
Punktacja : Pakiet nr 1 – 81,96
Pakiet nr 2 – 86,60
Lp.: 3
Nazwa wykonawcy: Rzeźnictwo-Wędliniarstwo Józef, Sylwester i Jolanta Maryniak S.J.
Adres Wykonawcy: UL. Kasztanowa 1, 63-630 Rychtal
Punktacja : Pakiet nr 1 – —–
Pakiet nr 2 – 96,89
Lp.: 4
Nazwa wykonawcy: WALDI Zakład Przetwórstwa Mięsnego R.Joks, W.Wysiadły, M.Wysiadły S.J.
Adres Wykonawcy: ul. Powstańców Chocieszyńskich 97, 62-065 Grodzisk Wlkp
Punktacja : Pakiet nr 1 – —–
Pakiet nr 2 – 100,00
Lp.: 5
Nazwa wykonawcy: AGRO-HANDEL Sp. zo.o.
Adres Wykonawcy: Mościszki 18, 64-010 Kwidzyń
Punktacja : Pakiet nr 1 – 100,00
Pakiet nr 2 – 93,10
Lp.: 6
Nazwa wykonawcy: Polski Koncern Mięsny DUDA SA
Adres Wykonawcy: ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa
Punktacja : Pakiet nr 1 – 95,26
Pakiet nr 2 – 92,80

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionymi Wykonawcami możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
3. Środki ochrony prawnej. Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności: – wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia; – odrzucenia oferty wykonawcy W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o: – niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub – zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie. Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie. Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”, art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p.zm)

____________________________________

Dyrektor Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci Poznań-Kiekrz
/-/ Maciej Walczak

Poznań-Kiekrz, dnia 18.04.2013 r.
Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie publiczne na dostawy

Zakup energii elektrycznej dla 2. grupy zakupowej utworzonej przez Szpitale Wielkopolski sp. z o.o.
Szczegółowe informacje na stronie internetowej: http://szpitalewielkopolski.pl/zamowienia

MW/N/13 Poznań, 12.04.2013r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Sukcesywną dostawę mięsa i wyrobów mięsnych”.

Działając na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p.zm) Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci w Poznaniu-Kiekrzu ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.
1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci Sanatoryjna 2 60-480 Poznań http://kiekrz.com/przetargi.html
e-mail: administracja@kiekrz.com godz. urzędowania: 7:00-14:00
2) Określenie trybu zamówienia – Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.
3) Adres strony Internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami: http://kiekrz.com/przetargi.html
4) Opis przedmiotu zamówienia:
Opis przedmiotu zamówienia dotyczy sukcesywnych dostaw mięsa i wyrobów mięsnych do Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci, ul. Sanatoryjna 2. Szczegółowy opis przedmiotu zawarty jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami znajdującej się na stronie Internetowej: http://kiekrz.com/przetargi.html
Wspólny Słownik Zamówień:
15.10.00.00-9 – Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
5) Informacja o możliwości złożenia oferty:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3. Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert wspólnych.
7. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
6) Termin wykonania zamówienia: dla każdego pakietu przez okres 12 miesięcy lub do czasu wykorzystania zakładanych ilości wynikających z załącznika nr 1, jednak nie wcześniej niż od 17.05.2013 r.
7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
1. oferta, powinna spełniać wymagania określone niniejszą specyfikacją,
2. z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że wykonawca spełnia warunki formalne określone niniejszą specyfikacją,
3. złożone oświadczenia, dokumenty, zaświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,
4. oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,
5. wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.
6. stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium.
8) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
a/ cena 100 pkt. znaczenia w ocenie
Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio – proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
9) Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie Zamawiającego:
Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci Sanatoryjna 2 60-480 Poznań Pokój – administracja do dnia 25.04.2013r. do godz. 09:00
10) Miejsce i termin otwarcia ofert: w siedzibie Zamawiającego:
Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci Sanatoryjna 2 60-480 Poznań Pokój administracji – dnia 25.04.2013r. o godz. 09:30.
11) Termin związania ofertą – Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
12) Inne informacje: Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów oraz nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

____________________________________

Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci ul. Sanatoryjna 2 60-480 Poznań ZAŁĄCZNIKI
– wzór umowy
– formularz ofertowy
– oświadczenie HACCP
– siwz
– pełnomocnitwo
– oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
– oświadczenie dot. grupy kapitałowej
– oświadczenie o spełnieniu warunków

Poznań, 2013-03-07

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję o zmianie terminu składania i otwarcia ofert w postępowaniu na zakup energii elektrycznej dla 2. Grupy zakupowej. Nowy Termin to 25 marca 2013r. Godziny pozostały niezmienione tj. 8.30 – termin składania ofert. 9.00 – termin otwarcia ofert.

M/N/13 Poznań, 2012-02-20

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawa mleka i przetworów mlecznych”.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia oferty:
Średzka Spółdzielnia Mleczarska „JANA” ul. Daszyńskiego 9, 63-000 Środa Wlkp

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na ww. postępowanie publiczne – 86.175,00zł
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty
—————————————————————————
Lp.: 1
Nazwa wykonawcy: Średzka Spółdzielnia Mleczarska „JANA”
Adres Wykonawcy: ul. Daszyńskiego 9, 63-000 Środa Wlkp
Punktacja : 100,00

Lp.: 2
Nazwa wykonawcy: Macro Cash and Carry Polska S.A.
Adres Wykonawcy: Al. Solidarności 51 61-696 Poznań
Punktacja : 90,80

Lp.: 3
Nazwa wykonawcy: Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA
Adres Wykonawcy: ul. Ludowa 122, 18-200 Wysokie Mazowieckie
Punktacja : 98,11

Lp.: 4
Nazwa wykonawcy: Wielkopolska Spółdzielcza Składnica Mleczarska
Adres Wykonawcy: ul. Heleny Szafran 10, 60-693 Poznań
Punktacja : 91,74

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionymi Wykonawcami możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
3. Środki ochrony prawnej.
Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:
– wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
– odrzucenia oferty wykonawcy W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o: – niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub – zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie. Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie. Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”, art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p.zm)

____________________________________
Dyrektor Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci Poznań-Kiekrz
/-/ Maciej Walczak

M/N/13 Poznań, 08.02.2013 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawa mleka i przetworów mlecznych”.

Działając na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p.zm) Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci w Poznaniu-Kiekrzu ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.
1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci Sanatoryjna 2 60-480 Poznań http://bip.kiekrz.com e-mail: administracja@kiekrz.com godz. urzędowania: 7:00-14:00
2) Określenie trybu zamówienia – Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.
3) Adres strony Internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami: http://kiekrz.com/przetargi.html
4) Opis przedmiotu zamówienia:
Opis przedmiotu zamówienia dotyczy zakupu i dostawy produktów mleczarskich. Szczegółowy opis przedmiotu zawarty jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami znajdującej się na stronie Internetowej: http://kiekrz.com/przetargi.html

Wspólny Słownik Zamówień:
15500000-3 Produkty mleczarskie
5) Informacja o możliwości złożenia oferty:
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3. Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
6. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wspólnych.
7. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
6) Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
1. oferta, powinna spełniać wymagania określone niniejszą specyfikacją,
2. z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że wykonawca spełnia warunki formalne określone niniejszą specyfikacją,
3. złożone oświadczenia, dokumenty, zaświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,
4. oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,
5. wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.
6. stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium.
8) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
a/ cena 100 pkt. znaczenia w ocenie
Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio – proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
9) Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie Zamawiającego:
Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci Sanatoryjna 2 60-480 Poznań Pokój – administracja do dnia 20.02.2013r. do godz. 08:30
10) Miejsce i termin otwarcia ofert: w siedzibie Zamawiającego:
Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci Sanatoryjna 2 60-480 Poznań Sala konferencyjna – dnia 20.02.2013r. o godz. 09:00.
11) Termin związania ofertą – Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
12) Inne informacje: Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów oraz nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

____________________________________

Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci ul. Sanatoryjna 2 60-480 Poznań

ZAŁĄCZNIKI
– wzór umowy
– formularz ofertowy
– oświadczenie z art. 22.1
– siwz
– pełnomocnitwo

Zapytanie z dnia 11 lutego 2013r. Uprzejmie proszę o podanie gramatury na produkty nabiałowe zamieszczone w ofercie przetargowej na „Dostawę mleka i przetworów mlecznych”.

Odpowiedź – 11 luty 2013r.
W celu ujednolicenia kryterium oceny ofert, celowo została przyjęta podstawa miar w litrach lub kilogramach na produkty nabiałowe.

Poznań-Kiekrz, dnia 07.02.2013 r.
Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie publiczne na dostawy

Zakup energii elektrycznej dla 2. grupy zakupowej utworzonej przez Szpitale Wielkopolski sp. z o.o.
Szczegółowe informacje na stronie internetowej: http://szpitalewielkopolski.pl/zamowienia