Przetargi w roku 2014

Ogłoszenia

Poznań-Kiekrz, dnia 12 listopada 2014r.

Wynik konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych dla potrzeb Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Poznaniu – Kiekrzu
w zakresie specjalności: rehabilitacji medycznej, neurologii, ortopedii
przeprowadzonego w dniu 12.11.2014 r.

Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci w Poznaniu – Kiekrzu jako najkorzystniejszą i jedyną ofertę, którą otrzymano, wybrał:

lek. med. Jacek Bućko – specjalista rehabilitacji medycznej

Za złożenie oferty dziękujemy

 

DYREKTOR
Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Poznaniu – Kiekrzu
60-480 Poznań, Sanatoryjna 2

na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz. U. Nr 112 poz. 654 z póź. zm.)

o g ł a s z a
konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych dla potrzeb:
Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Poznaniu – Kiekrzu
przez lekarzy medycyny w zakresie specjalności:
• rehabilitacji medycznej
• neurologii
• ortopedii

okres udzielania świadczeń od 17.11.2014 r. do 31.12.2016 r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert można zapoznać się na stronie internetowej Ośrodka Rehabilitacyjnego www.kiekrz.com
Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie Ośrodka Rehabilitacyjnego
Poznań, ul. Sanatoryjna 2 w terminie do dnia 12.11.2014 r. do godz. 10.00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.11.2014 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Ośrodka.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Oferentom przysługuje prawo wnoszenia środków odwoławczych i skarg na zasadach określonych
w art. 152, 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( t. j. Dz. U z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 ze zm.)

Do konkursu mogą przystąpić podmioty lecznicze w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia
o działalności leczniczej.

Miejscem wykonywania świadczeń jest Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci w Poznaniu – Kiekrzu.

Warunki wymagane od świadczeniodawców:

1) Do oferty należy złożyć kserokopię dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia potwierdzonych za zgodność z oryginałem:

a. wpis do odpowiedniego rejestru prowadzonego przez właściwego Wojewodę
lub właściwą Okręgową Izbę Lekarską;
b. zaświadczenie o działalności gospodarczej;
c. dyplom;
d. zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu;
e. zaświadczenie o specjalizacji;
f. aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej;
g. informację dotyczącą doświadczenia w zawodzie

2) Ofertę należy złożyć w kopercie zawierającej wszystkie wymagane dokumenty ofertowe
z dopiskiem – ,, Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych”

Kryteria oceny:

1. W konkursie Komisja Konkursowa stosuje następujące kryteria oceny ofert:
1) spełnienie wymogów formalnych dotyczących kwalifikacji i uprawnień : 10 pkt.
2) cena 60 pkt.
3) doświadczenie w zawodzie 10 pkt.
4) proponowane dni i godziny przyjęć- przede wszystkim godziny przedpołudniowe 20 pkt.
2. Przyjmuje się następujący sposób punktacji ceny:
wartość punktowa ceny = x 60

Dyrektor Ośrodka zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub jego unieważnienia oraz zmiany terminu składania ofert bez podania przyczyn.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w terminie 4 dni od dnia otwarcia ofert.

ZAŁĄCZNIKI:

D/N/14

Poznań, 2014-09-03

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont kominów oraz połaci dachowych we wszystkich budynkach spzoz”

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę Nr 1:

Zakład Blacharsko-Dekarski
Marek Kaczmarek
Ul. Sobotecka 29
60-161 Poznań

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejszy bilans cenowy. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty —————————————————————————

Lp.: 1
Nazwa wykonawcy: Zakład Blacharsko-Dekarski Marek Kaczmarek
Adres Wykonawcy: ul. Sobotecka 29, 60-161 Poznań
Punktacja : 100,00

Lp.: 2
Nazwa wykonawcy: ORLANDO HAUS Maciej Pyda
Adres Wykonawcy: ul. Szyszkowa10, 62-002 Suchy Las
Punktacja : 88,94

Lp.: 3
Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych TECHNUS Sp. z o.o.
Adres Wykonawcy: ul. Bukowska 237, 60-189 Poznań
Punktacja : 68,94

Lp.: 4
Nazwa wykonawcy: Zakład Remontowo-Usługowy REBUDACH Piotr Perz
Adres Wykonawcy: ul. Browarna 20a, 61-063 Poznań
Punktacja : 84,27

Lp.: 5
Nazwa wykonawcy: Zakład Usług Budowlanych ARK-BUD.
Adres Wykonawcy: ul. Ogrodowa 22, 62-081 Chyby k/P-nia
Punktacja : 82,12

Lp.: 6
Nazwa wykonawcy: Zakład Ogólnobudowlany GRINBUD
Adres Wykonawcy: ul. Sikorskiego 10B/8, 62-200 Gniezno
Punktacja : 81,36

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionymi Wykonawcami możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
5. Środki ochrony prawnej.
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”, art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014r. poz. 423, 768, 811 i 915)

____________________________________
Dyrektor Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci Poznań-Kiekrz
/-/ Maciej Walczak

Numer sprawy: K/14 Poznań-Kiekrz, 2014-09-01

INFORMACJA O WYNIKU

postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm) określonego w art. 4 pkt. 8, dotyczy zadania na:

„Modernizację infrastruktury sieciowej Ośrodka wraz z zakupem specjalistycznego oprogramowania”

Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci w Poznaniu-Kiekrzu informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Firmę:
PRIME IT Paweł Jaroszewicz ul. Warszawska 94a, 61-047 Poznań
która zaproponowała najniższą cenę.
Z firmą tą zostanie podpisana umowa. Od decyzji zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze. Dziękuję za złożenie oferty. Osoba do kontaktów: Kierownik Ośrodka – Marcin Wejchan 61/8482-661 w godzinach pracy zamawiającego.

____________________________________
Kierownik zamawiającego

Numer sprawy: K/14 Poznań-Kiekrz, 2014-08-18

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8. W związku z planowanym zakupem Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci w Poznaniu-Kiekrzu prosi o przedstawienie oferty cenowej na:

„MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ OŚRODKA WRAZ Z ZAKUPEM SPECJALISTYCZNEGO OPROGRAMOWANIA”

Przedmiotem niniejszego postępowania jest zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz usługa wykonania instalacji dla Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Poznaniu-Kiekrzu:
1. Serwer (procesor 6 rdzeniowy Intel Xeon, możliwość rozbudowy o drugi procesor , przestrzeń dyskowa minimum 500GB w konfiguracji macierzy RAID 5, technologia HOTSWAP dla dysków 3,5” lub 2,5”, minimum 8GB pamięci RAM, 2 x zasilacz hotplug , obudowa Tower)
2. System operacyjny (Microsoft Windows Sever Std 2012 R2 x64 PL 1pk DVD 2CPU/2VM)
3. Licencje CAL – 3 szt.(Microsoft Windows Server 2012 CAL 5 Device PL, 1pk)
4. Antywirusy – 15 szt.(zapora sieciowa, centralnie zarządzane z serwera (m.in. zdalna instalacja))
5. Switch 24p (24 porty gigabit, zarządzany przez www)
6. Switch 8p – 2 szt (8 portów gigabit, zarządzany przez www)
7. Urządzenie wielofunkcyjne (sieciowe, skaner sieciowy, kopiarka, drukowanie, laserowa mono, dupleks)
8. Router (router dual WAN, zarządzany przez WWW)
9. Oprogramowanie KS-PPS (rozszerzenie o kolejne stanowisko)
10. Usługa [Instalacja konfiguracja serwera, AD, DNS, przyłączenie do AD Instalacja oprogramowania na serwerze (Windows 2012 Server); konfiguracja AD – migracja istniejących kont (MS Server 2003), ustawień zabezpieczeń; skopiowanie danych z zachowaniem bieżącej struktury katalogów (ok 300 GB); konfiguracją DHCP, DNS; instalacja i konfiguracja centralnego zarządzania dla antywirusów + zdalna instalacja na stacjach roboczych (15 sztuk); wymiana switch-ów + podstawowa konfiguracja; wymiana routera + podstawowa konfiguracja]
11. Usługa instalacyjna (Usługa instalacyjna okablowania 25 punktów)
12. Materiały potrzebne do wykonania instalacji.

Wspólny Słownik Zamówień:
Urządzenia sieciowe – 32420000-3
Serwery – 48820000-2
Akcesoria zasilające – 30237280-5
Termin wykonania zamówienia: do dnia 30 września 2014r.
Cenę za zrealizowanie niniejszego zamówienia należy obliczyć zgodnie z Formularzem cenowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. Załączniki dostępne na stronie: http://www.kiekrz.com/bip.html
Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Od decyzji zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena – 100
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia: 2014-09-01 do godz. 8:00 w siedzibie zamawiającego.
Oferty można również przesłać do Zamawiającego na następujący nr faksu 61/8482-661 lub pocztą elektroniczną na adres: administracja@kiekrz.com Wyniki zostaną podane na stronie internetowej http://www.kiekrz.com/bip.html
Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zamówienia jest Kierownik Ośrodka – Marcin Wejchan 61/8482-661 w godzinach pracy zamawiającego.
Załącznik: – Formularz cenowy

___________________________________
Kierownik zamawiającego

ZAŁĄCZNIKI

– 1-formularz ofertowo-cenowy

Poznań-Kiekrz, dnia 28 sierpnia 2014r.
Wynik konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych dla potrzeb Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Poznaniu – Kiekrzu w zakresie specjalności: rehabilitacji medycznej, neurologii, ortopedii przeprowadzonego w dniu 25.08.2014 r.

Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci w Poznaniu – Kiekrzu jako najkorzystniejszą i jedyną ofertę, którą otrzymano, wybrał:

lek. med. Jacek Bućko – specjalista rehabilitacji medycznej

Za złożenie oferty dziękujemy

Poznań-Kiekrz, 2014-08-25

Dotyczy: Remont kominów i połaci dachowych we wszystkich SPZOZ
Do Zamawiającego wpłynęły zapytania:

1. Pozycja 4 przedmiaru dotyczy rozbiórki obróbek blacharskich kominów, a zawarty – w niej obmiar jest taki sam jak w pozycji 3 – na rozbiórkę obróbek blacharskich pasów nadrynnowych.

2. Proszę o wyjaśnienie faktu dwukrotnego obmiaru na rozbiórkę obróbek blacharskich pasów nadrynnowych. Czy zamawiający nie przewiduje wymiany obróbki blacharskich kominów?

Odpowiedzi:

Ad.1.
W pozycji 4 przedmiaru Zamawiający wprowadził zmiany na:
(0,42+1,0+0,52+2,0+(0,52+1,50)*3+0,72+1,20+0,72+1,0)*0,15=2,05 m2

Ad.2.
Obróbki kominów wykonać jak w poz. 17 z papy termozgrzewalnej. Plus dodatkowo listwa aluminiowa poz. 20 na kominach.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

D/N/14
Poznań, 18.08.2014r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont kominów oraz połaci dachowych we wszystkich budynkach spzoz”.

Działając na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014r. poz. 423, 768, 811 i 915) Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci w Poznaniu-Kiekrzu ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.
1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci Sanatoryjna 2 60-480 Poznań http://bip.kiekrz.com e-mail: administracja@kiekrz.com godz. urzędowania: 7:00-14:00
2) Określenie trybu zamówienia – Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.
3) Adres strony Internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami: http://kiekrz.com/bip.html
4) Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są roboty polegające na remoncie kominów i połaci dachowych w budynku ośrodka nad zielonym korytarzem Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci, ul. Sanatoryjna 2. Szczegółowy opis przedmiotu zawarty jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami znajdującej się na stronie Internetowej: http://www.kiekrz.com/bip.html
Wspólny Słownik Zamówień:
CPV 45000000-7 Roboty budowlane
CPV 45262500-6 Roboty murarskie i murowe
CPV 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
5) Informacja o możliwości złożenia oferty:
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3. Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert wspólnych.
7. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
6) Termin wykonania zamówienia: do dnia 15.11.2014r.
7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
1. oferta, powinna spełniać wymagania określone niniejszą specyfikacją,
2. z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że wykonawca spełnia warunki formalne określone niniejszą specyfikacją,
3. złożone oświadczenia, dokumenty, zaświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,
4. oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,
5. wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.
6. stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium.
8) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
a/ cena 100 pkt. znaczenia w ocenie
Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio – proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
9) Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie Zamawiającego:
Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci Sanatoryjna 2 60-480 Poznań Pokój – administracja do dnia 03.09.2014r. do godz. 08:30
10) Miejsce i termin otwarcia ofert: w siedzibie Zamawiającego: Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci Sanatoryjna 2 60-480 Poznań Pokój administracji – dnia 03.09.2014r. o godz. 09:00.
11) Termin związania ofertą – Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
12) Inne informacje: Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów oraz nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
____________________________________
Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci ul. Sanatoryjna 2 60-480 Poznań

ZAŁĄCZNIKI
– 1-formularz ofertowo-cenowy
– 2-pełnomocnictwo
– 3-ośw dot grupy kapitałowej
– 4-ośw o spełn warunków
– 5-oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
– 6-wykaz zrealiz robót
– 7-wzór umowy
– 8-przedmiar
– 9-wykaz części dla podwykonawcy
– 10-opis robot
– siwz

DYREKTOR
Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Poznaniu – Kiekrzu 60-480 Poznań, Sanatoryjna 2

na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. Nr 112 poz. 654 z póź. zm.)

o g ł a s z a
konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych dla potrzeb:
Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Poznaniu – Kiekrzu

w zakresie specjalności:
• rehabilitacji medycznej
• neurologii
• ortopedii

okres udzielania świadczeń od 01.09.2014 r. do 31.12.2018 r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert można zapoznać się na stronie internetowej Ośrodka Rehabilitacyjnego www.kiekrz.com/2014.html
Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie Ośrodka Rehabilitacyjnego Poznań, ul. Sanatoryjna 2 w terminie do dnia 25.08.2014 r. do godz. 10.00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.08.2014 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Ośrodka.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Oferentom przysługuje prawo wnoszenia środków odwoławczych i skarg na zasadach określonych w art. 152, 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( t. j. Dz. U z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 ze zm.)

Do konkursu mogą przystąpić podmioty lecznicze w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia o działalności leczniczej.
Miejscem wykonywania świadczeń jest Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci w Poznaniu – Kiekrzu.
Warunki wymagane od świadczeniodawców:

1) Do oferty należy złożyć kserokopię dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia potwierdzonych za zgodność z oryginałem:
a. wpis do odpowiedniego rejestru prowadzonego przez właściwego Wojewodę
lub właściwą Okręgową Izbę Lekarską;
b. zaświadczenie o działalności gospodarczej;
c. dyplom;
d. zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu;
e. zaświadczenie o specjalizacji;
f. aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej;
g. informację dotyczącą doświadczenia w zawodzie
2) Ofertę należy złożyć w kopercie zawierającej wszystkie wymagane dokumenty ofertowe z dopiskiem – ,, Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych”

Kryteria oceny:
1. W konkursie Komisja Konkursowa stosuje następujące kryteria oceny ofert:
1) spełnienie wymogów formalnych dotyczących kwalifikacji i uprawnień : 10 pkt.
2) cena 60 pkt.
3) doświadczenie w zawodzie 10 pkt.
4) proponowane dni i godziny przyjęć- przede wszystkim godziny przedpołudniowe 20 pkt.
2. Przyjmuje się następujący sposób punktacji ceny:
wartość punktowa ceny = x 60

Dyrektor Ośrodka zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub jego unieważnienia oraz zmiany terminu składania ofert bez podania przyczyn.
Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w terminie 4 dni od dnia otwarcia ofert.

ZAŁĄCZNIKI
– wzór umowy
– formularz ofertowo-cenowy

ZB/N/14
Poznań, 2014-07-28

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont zbiornika biologicznej oczyszczalni ścieków”

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę Nr 1:
Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Budowlane TORKRET Sp. z o.o. S.K.
ul. Grabowa 8
62-025 Siekierki Wielkie
2. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty —————————————————————————
Lp.: 1
Nazwa wykonawcy: Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Budowlane TORKRET Sp. z o.o. S.K.
Adres Wykonawcy: ul. Grabowa 8, 62-025 Siekierki Wielkie
Punktacja : 100,00

Lp.: 2
Nazwa wykonawcy: PPHU PKTECH Przemysław Kurek
Adres Wykonawcy: Os. Winiary 30, 60-665 Poznań
Punktacja : 73,92

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
5. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionymi Wykonawcami możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
6. Środki ochrony prawnej.
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”, art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014r. poz. 423)

____________________________________
Dyrektor Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci Poznań-Kiekrz
/-/ Maciej Walczak

ZB/N/14
Poznań, 11.07.2014r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont zbiornika biologicznej oczyszczalni ścieków”.

Działając na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014r. poz. 423) Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci w Poznaniu-Kiekrzu ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

1)Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci Sanatoryjna 2 60-480 Poznań http://bip.kiekrz.com e-mail: administracja@kiekrz.com godz. urzędowania: 7:00-14:00
2) Określenie trybu zamówienia
– Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.
3) Adres strony Internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami: http://kiekrz.com/bip.html
4) Opis przedmiotu zamówienia:
Opis przedmiotu zamówienia dotyczy remontu zbiornika biologicznej oczyszczalni ścieków Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci, ul. Sanatoryjna 2. Szczegółowy opis przedmiotu zawarty jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami znajdującej się na stronie Internetowej: http://kiekrz.com/bip.html
Wspólny Słownik Zamówień:

CPV 45252127-4 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków

5) Informacja o możliwości złożenia oferty:
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3. Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert wspólnych.
7. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
6) Termin wykonania zamówienia: do dnia 31.10.2014r.
7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
1. oferta, powinna spełniać wymagania określone niniejszą specyfikacją,
2. z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że wykonawca spełnia warunki formalne określone niniejszą specyfikacją,
3. złożone oświadczenia, dokumenty, zaświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,
4. oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,
5. wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.
6. stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium.
8) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
a/ cena 100 pkt. znaczenia w ocenie
Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio – proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
9) Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie Zamawiającego:
Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci Sanatoryjna 2 60-480 Poznań Pokój – administracja do dnia 28.07.2014r. do godz. 08:30
10) Miejsce i termin otwarcia ofert: w siedzibie Zamawiającego:
Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci Sanatoryjna 2 60-480 Poznań Pokój administracji – dnia 28.07.2014r. o godz. 09:00.
11) Termin związania ofertą – Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
12) Inne informacje: Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów oraz nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

____________________________________
Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci ul. Sanatoryjna 2 60-480 Poznań

ZAŁĄCZNIKI
– wzór umowy
– formularz ofertowo-cenowy
– siwz
– pełnomocnictwo
– oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
– oświadczenie dot. grupy kapitałowej
– wykaz zrealizowanych robót
– wykaz części dla podwykonawców
– oświadczenie o spełnieniu warunków
– przedmiar robót
– technologia wykonania zadania

M/N/14

Poznań, 2014-03-10

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawa mleka i przetworów mlecznych”.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia oferty:

Wielkopolska Spółdzielcza Składnica Mleczarska ul. Heleny Szafran 10, 60-693 Poznań

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty
—————————————————————————
Lp.: 1
Nazwa wykonawcy: Średzka Spółdzielnia Mleczarska „JANA”
Adres Wykonawcy: ul. Daszyńskiego 9, 63-000 Środa Wlkp
Punktacja : 96,86

Lp.: 2
Nazwa wykonawcy: Spółdzielnia Obrotu Towarowego Przemysłu Mleczarskiego
Adres Wykonawcy: ul. Handlowa 4, 15-959 Białystok
Punktacja : 98,47

Lp.: 3
Nazwa wykonawcy: Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA
Adres Wykonawcy: ul. Ludowa 122, 18-200 Wysokie Mazowieckie
Punktacja : 98,35

Lp.: 4
Nazwa wykonawcy: Wielkopolska Spółdzielcza Składnica Mleczarska
Adres Wykonawcy: ul. Heleny Szafran 10, 60-693 Poznań Punktacja : 100,00

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionymi Wykonawcami możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
3. Środki ochrony prawnej.
Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności: – wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia; – odrzucenia oferty wykonawcy W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o: – niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub – zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie. Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie. Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”, art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm)

____________________________________
Dyrektor Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci Poznań-Kiekrz /-/ Maciej Walczak

M/N/14 Poznań, 18.02.2014r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawa mleka i przetworów mlecznych”.

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z p. zm.) Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci w Poznaniu-Kiekrzu zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci Sanatoryjna 2 60-480 Poznań http://kiekrz.com/bip.html e-mail: administracja@kiekrz.com godz. urzędowania: 7:00-14:00
2) Określenie trybu zamówienia – Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.
3) Adres strony Internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami: http://www.kiekrz.com/2014.html
4) Opis przedmiotu zamówienia:
Opis przedmiotu zamówienia dotyczy zakupu i dostawy produktów mleczarskich. Szczegółowy opis przedmiotu zawarty jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami znajdującej się na stronie Internetowej: http://www.kiekrz.com/2014.html Wspólny Słownik Zamówień:
15500000-3 Produkty mleczarskie
5) Informacja o możliwości złożenia oferty:
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3. Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
6. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wspólnych.
7. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
6) Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
1. oferta, powinna spełniać wymagania określone niniejszą specyfikacją,
2. z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że wykonawca spełnia warunki formalne określone niniejszą specyfikacją,
3. złożone oświadczenia, dokumenty, zaświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,
4. oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,
5. wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.
6. stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium.
8) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
a/ cena 100 pkt. znaczenia w ocenie

Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio – proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
9) Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie Zamawiającego:
Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci Sanatoryjna 2 60-480 Poznań Pokój – administracja do dnia 04.03.2014r. do godz. 08:30
10) Miejsce i termin otwarcia ofert: w siedzibie Zamawiającego:
Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci Sanatoryjna 2 60-480 Poznań Sala konferencyjna – dnia 04.03.2014r. o godz. 09:00.
11) Termin związania ofertą – Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
12) Inne informacje: Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów oraz nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

____________________________________
Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci ul. Sanatoryjna 2 60-480 Poznań

ZAŁĄCZNIKI
– wzór umowy
– formularz ofertowy
– oświadczenie z art. 22.1
– siwz
– pełnomocnitwo
– ośw dot grupy kapitałowej

Poznań, dnia 20.02.2014r.
Do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę mleka i przetworów mlecznych”. Numer sprawy: M/N/14.
1. Czy istnieje możliwość zamiany w pozycji 1 l, tj. kefir 1,5% – 2,5% tł. owocowy na kefir 1,3% tł. owocowy?
Ad.1. Tak

Poznań, dnia 24.02.2014r.

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę mleka i przetworów mlecznych”. Numer sprawy: M/N/14.
1. Czy istnieje możliwość zmiany gramatury w poz. 2 jogurt naturalny 200g na 150g?
Ad.1. Tak.