Przetargi w roku 2015

Ogłoszenia

 

 

 

 

 

 

Poznań, 2015-12-23

 

 

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

w konkursie ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych dla potrzeb

Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Poznaniu-Kiekrzu

w zakresie analityki medycznej typu podstawowego

 

Działając na podstawie przepisu art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez Oferenta:

NZOZ Laboratorium Analiz Medycznych „SALVEO”

 1. Chojnicka 58

60-480 Poznań

 

 

Prosimy o kontakt w celu podpisania umowy.

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznań-Kiekrz, dnia 14 grudnia 2015r.

 

 

 

 

Wynik konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych dla potrzeb Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Poznaniu – Kiekrzu
w zakresie specjalności – rehabilitacja medyczna

przeprowadzonego w dniu 14.12.2015r.

 

 

Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci w Poznaniu – Kiekrzu jako najkorzystniejszą i jedyną ofertę, którą otrzymano, wybrał:

 

lek. med. Jacek Bućko  –  specjalista rehabilitacji medycznej

 

 

 

 

Za złożenie oferty dziękujemy.

DYREKTOR

Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Poznaniu – Kiekrzu

60-480 Poznań, Sanatoryjna 2

 

na podstawie art. 26  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(Dz. U. Nr 112 poz. 654 z póź. zm.)

 

o g ł a s z a 

konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych dla potrzeb:

Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Poznaniu – Kiekrzu

przez lekarzy medycyny w zakresie specjalności – rehabilitacja medyczna

 

okres udzielania świadczeń od 01.01.2016r. do 31.12.2018r.

 

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert można zapoznać się na stronie internetowej Ośrodka Rehabilitacyjnego www.kiekrz.com

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie Ośrodka Rehabilitacyjnego
Poznań, ul. Sanatoryjna 2 w terminie do dnia 14.12.2015r. do godz. 10.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.12.2015r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Ośrodka.

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Oferentom przysługuje prawo wnoszenia środków odwoławczych i skarg na zasadach określonych
w art. 152, 153 i  154 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 27 sierpnia 2004  r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U z 2008 r.  Nr 164 poz. 1027  ze zm.)

 

Do konkursu mogą przystąpić podmioty lecznicze w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia
o działalności leczniczej.

 

Miejscem wykonywania świadczeń jest Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci w Poznaniu – Kiekrzu.

 

Warunki wymagane od świadczeniodawców:

 

 • Do oferty należy złożyć kserokopię dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia potwierdzonych za zgodność z oryginałem:

 

 1. wpis do odpowiedniego rejestru prowadzonego przez właściwego Wojewodę
  lub właściwą Okręgową Izbę Lekarską;
 2. zaświadczenie o działalności gospodarczej;
 3. dyplom;
 4. zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu;
 5. zaświadczenie o specjalizacji;
 6. aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej;
 7. informację dotyczącą doświadczenia w zawodzie

 

 

 

 • Ofertę należy złożyć w kopercie zawierającej wszystkie wymagane dokumenty ofertowe
  z dopiskiem – ,, Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych”

 

Kryteria oceny:

 

 1. W konkursie  Komisja Konkursowa stosuje następujące kryteria oceny ofert:
 • spełnienie wymogów formalnych dotyczących kwalifikacji i uprawnień : 10 pkt.
 • cena 60 pkt.
 • doświadczenie w zawodzie                         10 pkt.
 • proponowane dni i godziny przyjęć- przede wszystkim godziny przedpołudniowe 20 pkt.
 1. Przyjmuje się następujący sposób punktacji ceny:

 

wartość punktowa ceny  =     x   60

 

Dyrektor Ośrodka zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub jego unieważnienia oraz zmiany terminu składania ofert bez podania przyczyn.

 

 

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w terminie 4 dni od dnia otwarcia ofert.

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

 

Poznań-Kiekrz, dnia 27.11.2015r.

 

S/N/15

Poznań, 2015-11-13

 

 

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

„Remont pomieszczenia serwerowni”

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę Nr 2:

 

ECO-LIGHT Technika świetlna

Oś. Jana III Sobieskiego21/97

60-688 Poznań

 

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejszy bilans cenowy.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

—————————————————————————

Lp.:                          1

Nazwa wykonawcy:                             P.B. MIKO-BUD Mikołaj Cichoń

Adres Wykonawcy:                              ul. Folwarczna 27C/57, 61-064 Poznań

Punktacja :                                             98,40

 

Lp.:                          2

Nazwa wykonawcy:                             ECO-LIGHT Technika świetlna

Adres Wykonawcy:                              Oś. Jana III Sobieskiego21/97, 60-688 Poznań

Punktacja :                                             100,00

 

Lp.:                          3

Nazwa wykonawcy:                             Zakład Usług Budowlanych ARK-BUD Arkadiusz Chwirot

Adres Wykonawcy:                              ul. Ogrodowa 22, 62-081 Chyby k/P-nia

Punktacja :                                             0,00

 

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionymi Wykonawcami możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu została odrzucona oferta nr 3 – jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 89 ust. 1 pkt 2).

 

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

 1. Środki ochrony prawnej.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”, art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 907, 984, 1047 i 1473, z 2014r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 oraz z 2015r. poz. 349).

 

 

 

____________________________________

Dyrektor

Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci Poznań-Kiekrz

/-/ Maciej Walczak

 

 

S/N/15                                                                                                                          Poznań, 29.10.2015r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont pomieszczenia serwerowni.

Działając na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907, 984, 1047 i 1473, z 2014r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 oraz 2015r. poz. 349, 478 i 605) Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci w Poznaniu-Kiekrzu ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci

Sanatoryjna 2

60-480 Poznań

http://bip.kiekrz.com     e-mail: administracja@kiekrz.com

godz. urzędowania:  7:00-14:00

2) Określenie trybu zamówienia – Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

3) Adres strony Internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami:   http://kiekrz.com/bip/przetargi-w-roku-2015

4) Opis przedmiotu  zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie pomieszczenia serwerowni w budynku głównym Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci, ul. Sanatoryjna 2. Szczegółowy opis przedmiotu zawarty jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami znajdującej się na stronie Internetowej:  http://kiekrz.com/bip/przetargi-w-roku-2015

Wspólny Słownik Zamówień:

CPV 45000000-7 Roboty budowlane

CPV 45262500-6 Roboty murarskie i murowe

CPV 45442100-8  Roboty malarskie

5) Informacja o możliwości złożenia oferty:

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
 2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 3. Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 5. Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert wspólnych.
 7. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

6) Termin wykonania zamówienia: do dnia 30.11.2015r.

 

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

 1. oferta, powinna spełniać wymagania określone niniejszą specyfikacją,
 2. z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że wykonawca spełnia warunki formalne określone niniejszą specyfikacją,
 3. złożone oświadczenia, dokumenty, zaświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,
 4. oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,
 5. wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.
 6. stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium.

8) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

a/ cena                                                    80 pkt. znaczenia w ocenie

b/ okres udzielonej gwarancji                 20 pkt. znaczenia w ocenie

 

Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio – proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

9) Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie Zamawiającego:

Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci

Sanatoryjna 2

60-480 Poznań

Pokój administracji – do dnia 13.11.2015r. do godz. 08:30

10) Miejsce i termin otwarcia ofert: w siedzibie Zamawiającego:

Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci

Sanatoryjna 2

60-480 Poznań

Pokój administracji – dnia 13.11.2015r. o godz. 10:00.

 

11) Termin związania ofertą – Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

12) Inne informacje: Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów oraz nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

ZAŁĄCZNIKI

 

____________________________________

Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci w Poznaniu-Kiekrzu

ul. Sanatoryjna 2

60-480 Poznań


 

 

AOS/N/15                                                                                                                                                            Poznań, 2015-09-29

 

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

„Remont układu automatyki biologicznej oczyszczalni ścieków”

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę Nr 3:

 

POSTER Zakład Automatyzacji Sp. z o.o., Sp.k

 1. Synów Pułku 26

60-462 Poznań

 

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejszy bilans cenowy.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

—————————————————————————

Lp.:                          1

Nazwa wykonawcy:                             POSTER Zakład Automatyzacji Sp. z o.o., Sp.k

Adres Wykonawcy:                              ul. Synów Pułku 26, 60-462 Poznań

Punktacja :                                             100,00

 

Lp.:                          2

Nazwa wykonawcy:                              WDD Szymon Kubiak

Adres Wykonawcy:                               ul. Dziembowska 14, 64-810 Kaczory

Punktacja :                                              79,16

 

Lp.:                          3

Nazwa wykonawcy:                             PPHU PK TECH PRZEMYSŁAW KUREK

Adres Wykonawcy:                              Os. Winiary 30, 60-665 Poznań

Punktacja :                                             69,52

 

Lp.:                          4

Nazwa wykonawcy:                              ATREM SA

Adres Wykonawcy:                               Ul. Czołgowa 4, Złotniki, 62-002 Suchy Las

Punktacja :                                              38,00

 

Lp.:                          5

Nazwa wykonawcy:                             BIO-STER Z.A.P. WOJCIECH STASZAK

Adres Wykonawcy:                              Ul. Podgórna 13A, 64-500 Szamotuły

Punktacja :                                             0,00

 

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionymi Wykonawcami możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu została odrzucona oferta nr 5 – zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia (art.. 89 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 90 ust.3).

 

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

 1. Środki ochrony prawnej.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”, art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 907, 984, 1047 i 1473, z 2014r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 oraz z 2015r. poz. 349).

 

____________________________________

Dyrektor

Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci Poznań-Kiekrz

/-/ Maciej Walczak

PC/N/I/15

Poznań, 2015-09-17

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

„Zakup pompy cieplnej wraz z jego adaptacją do istniejącego układu grzania wody basenu rehabilitacyjnego”

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę Nr 1:

 

WDD Szymon Kubiak

 1. Dziembowska 14

64-810 Kaczory

 

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejszy bilans cenowy.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

—————————————————————————

Lp.:                          1

Nazwa wykonawcy:                             WDD Szymon Kubiak

Adres Wykonawcy:                              ul. Dziembowska 14, 64-810 Kaczory

Punktacja :                                             99,05

 

Lp.:                          2

Nazwa wykonawcy:                              VENTIMA Jacek Kałużny

Adres Wykonawcy:                               ul. Topazowa 24/9, 62-500 Konin

Punktacja :                                              90,00

 

Lp.:                          3

Nazwa wykonawcy:                             Z.U-P-H BROKSING Wiesław Broda

Adres Wykonawcy:                              ul. Poznańska 42, 62-051 Wiry

Punktacja :                                             80,55

 

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionymi Wykonawcami możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

 1. Środki ochrony prawnej.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”, art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 907, 984, 1047 i 1473, z 2014r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 oraz z 2015r. poz. 349).

 

 

 

____________________________________

Dyrektor

Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci Poznań-Kiekrz

/-/ Maciej Walczak

Poznań-Kiekrz, 2015-09-15

Dotyczy: Remont układu automatyki biologicznej oczyszczalni ścieków

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania:

 1. W przypadku realizacji prac będących przedmiotem zamówienia przez konsorcjum, czy Zamawiający dopuszcza posiadanie przez każdego z członków konsorcjum własnych polis ubezpieczenia odpowiadających swoim zakresem wymogom umowy?
 2. W nawiązaniu do §2, ust. 2 pkt. 5 IPU zwracamy się z prośbą o określenie wymaganej sumy ubezpieczenia OC wykonawcy w zakresie prowadzonej działalności.
 • Prosimy o usunięcie z Rozdziału XXVIII SIWZ – punktu 1 b). Umowy z podwykonawcami będą negocjowane przez Wykonawcę po podpisaniu umowy na wykonanie przedmiotowego Zamówienia z Zamawiającym.
 1. Mając na uwadze postanowienia §2 ust.2 pkt 6 lit. d) Umowy zwracamy się z wnioskiem o wskazanie maksymalnego przewidywanego okresu przestoju w wykonywaniu robót objętych zamówieniem oraz okoliczności uprawniających Zamawiającego do skorzystania z uprawnienia. Jednocześnie zwracamy się z wnioskiem o wskazanie Strony umowy, która ponosić będzie koszty ewentualnego przestoju.
 2. Czy Zamawiający dopuści możliwość ustanowienia górnego limitu kar umownych, o których mowa w §7 ust. 1 Umowy na poziomie nieprzekraczającym równowartości 30% wynagrodzenia umownego przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy?

 

Odpowiedzi:

 1. Zamawiający dopuszcza posiadanie przez każdego z członków konsorcjum własnych polis ubezpieczenia odpowiadających swoim zakresem wymogom umowy.
 2. Wymagana suma ubezpieczenia OC wykonawcy w zakresie prowadzonej działalności to min. 200.000zł.
 • Usunięto
 1. Maksymalny okres przestoju w wykonywaniu robót objętych zamówieniem – 1 dzień (do momentu przyjazdu Inspektora nadzoru). Jeżeli przestój będzie wynikał z winy Wykonawcy, koszty ponosić będzie Wykonawca; jeżeli przestój będzie wynikał z winy Zamawiającego, koszty ponosić będzie Zamawiający.
 2. W §7 ust.1 wprowadza się pkt. 9 „Ustala się górny limit wartości naliczania kar umownych w wysokości 30% wynagrodzenia umowy, o której mowa w §5, ust.1”.

 

Udzielone odpowiedzi nie wpływają na przedłużenie terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

 

Pytanie :

 1. Prosimy o podanie średnicy przepływomierza jaki ma zostać zamontowany na oczyszczalni ścieków.

Odpowiedz: przepływomierz podlega naprawie i legalizacji, w przypadku braku możliwości będzie podejmowana decyzja co do wymiany

Pytanie :

 1. Prosimy o informację czy Zamawiający zabezpieczył środki finansowe na zapłatę za roboty dodatkowe wynikające z ewentualnej wymiany przepływomierza w przypadku braku możliwości przeprowadzenia legalizacji urządzenia obecnie zainstalowanego, czy wykonawca ma w ofercie skalkulować taki koszt i w razie braku konieczności wymiany powiększyć swoją marżę?

Odpowiedz : Zamawiający nie zamierza przeznaczać dodatkowych środków na roboty dodatkowe .

Pytanie :

 1. Prosimy o wskazanie średnicy na jaką ma zostać zabudowany zawór elektromagnetyczny (poz. 21 kosztorysu). Czy w przypadku braku technicznej możliwości doboru odpowiedniego zaworu Zamawiający zrezygnuje z realizacji tej części prac czy pokryje dodatkowe koszty związane z koniecznością zakupu i wymiany nowego napędu elektrycznego wraz z zasuwą. A może wykonawca powinien w ofercie skalkulować taki koszt i w razie braku konieczności powiększyć swoją marżę?

Odpowiedz : Wymianie podlega tylko napęd w przypadku braku dopasowania podczas realizacji inwestycji napędu Inwestor podejmie decyzje co do zaworu wraz z nowym napędem

Pytanie :

 1. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający przewiduje zabudowę jednej sondy tlenu (poz. 19 kosztorysu) czy dwóch sond (poz. 30 kosztorysu) na reaktorze.

Odpowiedz : Inwestor oczekuje nie mniej niż 1 sondę tlenową – tak aby odczyt był prawidłowy

Pytanie :

 1. Prosimy o doprecyzowanie czy pozycja 18 kosztorysu jest równoważna z pozycją 28. Czy Zamawiający przewiduje zakup jednego pływaka czy czterech lub równoważnego układu sygnalizacji poziomu. Czy pozycja kosztorysowa 31 obejmuje swoim zakresem jedną z powyższych pozycji?

Odpowiedz : Inwestor oczekuje pełnej informacji stanu poziomu ścieków w zbiorników

Pytanie :

 1. Prosimy o wskazanie miejsca zabudowy sondy hydrostatycznej (poz. 22 kosztorysu).

Odpowiedz : zgodnie z miejscem wskazania podczas wizji

Pytanie :

 1. Prosimy o potwierdzenie czy wymianie podlega cała rozdzielnica główna RG czy tylko w części niezbędnej do zasilania nowoprojektowanych urządzeń. Prosimy o podanie mocy napędów elektrycznych zasilanych z rozdzielnicy.

Odpowiedz : Wymianie część niezbędna do zasilania nowoprojektowanych urządzeń

Pytanie :

 1. Czy Zamawiający zabezpieczył środki na pokrycie dodatkowych kosztów (roboty dodatkowe) w przypadku konieczności wymiany kabli zasilających istniejących napędów elektrycznych (dmuchawy, pompy, napędy zasuw itp.) czy oferent powinien w ofercie skalkulować taki koszt i w razie braku konieczności powiększyć swoją marżę?

Odpowiedz : Obecny stan kabli jest dobry – w przypadku częściowej wymiany obejmuje kosztorys w nieznacznym zakresie

Pytanie :

 1. Prosimy o wskazanie miejsca zabudowy pomiaru temperatury (poz. 27 kosztorysu).

Odpowiedz : zgodnie z miejscem wskazania podczas wizji – komora ścieków

Pytanie :

 1. Czy Zamawiający jest w posiadaniu dokumentacji powykonawczej na istniejące obiekty.

Odpowiedz : NIE brak takiej dokumentacji

Pytanie :

 1. Prosimy o doprecyzowanie z jakiego materiału mają zostać wykonane trasy kablowe (poz. 9, 10 kosztorysu).

Odpowiedz : wewnętrzne stalowe , zewnętrzne tworzywowe

Pytanie :

 1. Prosimy o wyjaśnienie jaki zakres prac objęty jest pozycją 34 kosztorysu.

Odpowiedz : Obecna szafa sterownicza obejmuje dodatkowe zakresy które także należy przenieś podłączyć w nowej szafie np. oświetlenie terenu . Zakres prac ma być kompleksowy i dotyczy szafy sterowniczej

Pytanie :

 1. Prosimy o potwierdzenie czy wszystkie układy sterowania i pomiary, które nie podlegają wymianie w trakcie remontu oczyszczalni są sprawne i nadają się do dalszej pracy. Jeżeli nie, to czy Zamawiający przewiduje ich wymianę w ramach prac dodatkowych, czy oferent ma w ofercie skalkulować taki koszt i w razie braku konieczności powiększyć swoją marżę?

Odpowiedz : Wszystkie układy są sprawne i nadają się do dalszej pracy

Pytanie :

 1. Prosimy o wskazanie miejsc dokonania pomiarów natężenia oświetlenia na oczyszczalni ponieważ zakres prac nie obejmuje swoim zakresem montażu i wymiany lamp.

Odpowiedz : Pomieszczenie nowej szafy sterowniczej i dmuchaw – miejsce wskazane podczas wizji lokalnej.

 

Udzielone odpowiedzi nie wpływają na przedłużenie terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

 

Poznań: Remont układu automatyki biologicznej oczyszczalni ścieków
Numer ogłoszenia: 131875 – 2015; data zamieszczenia: 07.09.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 1. 1) NAZWA I ADRES:Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci , ul. Sanatoryjna 2, 60-480 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 61 84 82 661, faks 61 84 82 661.
 • Adres strony internetowej zamawiającego:kiekrz.com
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:http://kiekrz.com/bip/przetargi-w-roku-2015
 1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont układu automatyki biologicznej oczyszczalni ścieków.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres prac obejmuje zadania: 1) Wymiana urządzeń technologicznych w Sekwencyjno-Biologicznym Reaktorze, dalej SBR 2) Wykonanie automatyki w SBR 3) Wymiana urządzeń mechanicznych 4) Wymiana urządzeń elektrycznych 5) Opracowanie operatów wodno-prawnych Szczegółowy opis przedmiotu zawarty jest w kosztorysie ofertowym i specyfikacji istotnych warunków zamówienia z załącznikami znajdujących się na stronie Internetowej: http://kiekrz.com/bip/przetargi-w-roku-2015.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.25.21.27-4, 45.25.22.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 16.11.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • 3.2) Wiedza i doświadczenie
  • Wykonawcy muszą wykazać, że wykonali w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. Za roboty odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia Zamawiający uzna roboty o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł brutto, obejmujące remont układu automatyki oczyszczalni ścieków. Do wykazu Wykonawca musi również dołączyć dowody dotyczące najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane)
 • 3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • 3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – stanowiącego zał. nr 5 do siwz.
 • 3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Wykonawcy muszą wykazać, że wykonali w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. Za roboty odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia Zamawiający uzna roboty o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł brutto, obejmujące remont układu automatyki oczyszczalni ścieków.;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

ZAWARTOŚĆ OFERT: Oferta winna zawierać wypełniony formularz – druk OFERTA – wg załącznika – do SIWZ, oraz niżej wymienione dokumenty: a) Dokumenty wymienione w dziale IX niniejszej SIWZ, b) INNE DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW: – Kosztorys ofertowy – Zobowiązanie o współpracy – wg załącznika nr 6 do siwz. – Wykaz części zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom – wg załącznika nr 7 do siwz. – Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę do występowania w imieniu wykonawcy, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z dokumentów rejestrowych lub w przypadku, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – wg załącznika nr 9 do siwz.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 80
 • 2 – Okres udzielonej gwarancji – 20

IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

 1. Dla potrzeb Umowy, Siła Wyższa oznacza zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne od Stron i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności: wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki. 4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku: 1) konieczności udzielenia zamówienia dodatkowego, nieobjętego zamówieniem podstawowym, którego wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby podniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów, b) prawidłowe wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. 2) występowania wiatrów o prędkości przekraczającej 15 m/s przez okres dłuższy niż 15 dni, w przypadku, gdy ma to wpływ na wykonywanie zasadniczych robót zewnętrznych, 4) wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, jeżeli Zamawiający uzna je za zasadne. 5) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, 6) wystąpienie siły wyższej, 7) skrócenia terminu zakończenia realizacji umowy na pisemny wniosek Wykonawcy, 8) wstrzymania przez zamawiającego wykonywania prac nie wynikających z okoliczności leżących po stronie wykonawcy. 6. W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, wymienionych w pkt 1-8, termin ten może ulec przedłużeniu nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności. 7. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie wartości przedmiotu umowy w przypadku: 1) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia; 2) Zmiany stawki podatku od towarów i usług. 8. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie zamiany podwykonawców w przypadku: 1) wprowadzenia nowego podwykonawcy, 2) rezygnacji podwykonawcy, 3) zmiany wartości lub zakresu dostaw wykonywanych przez podwykonawców. 9. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie zmiany osób wymienionych w umowie w przypadku: 1) śmierci, choroby, rezygnacji, zwolnienia pracownika lub innych zdarzeń losowych, 2) zastrzeżeń jednej ze stron, co do kompetencji w/w osób. W takim przypadku nowa osoba musi spełniać wymagania określone w siwz. 9. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które zamawiający może Wyrazić zgodę. Powyższe postanowienia nie stanowią zobowiązania zamawiającego do wyrażenia zgody na ich wprowadzenie. 10. Istotne dla Stron postanowienia zawiera wzór umowy, która stanowi integralną część niniejszej SIWZ. 11. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. 12. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmian postanowień umowy Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie. 13. Jeżeli Zamawiający uzna, że okoliczności wskazane przez Wykonawcę jako stanowiące podstawę do zmiany umowy nie są zasadne, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi w umowie. Zmiana umowy może nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://kiekrz.com/bip/przetargi-w-roku-2015
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: http://kiekrz.com/bip/przetargi-w-roku-2015.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.09.2015 godzina 08:30, miejsce: Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci Sanatoryjna 2, 60-480 Poznań.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Poznań: Zakup pompy cieplnej wraz z jego adaptacją do istniejącego układu grzania wody basenu rehabilitacyjnego
Numer ogłoszenia: 224030 – 2015; data zamieszczenia: 31.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 1. 1) NAZWA I ADRES:Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci , ul. Sanatoryjna 2, 60-480 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 61 84 82 661, faks 61 84 82 661.
 • Adres strony internetowej zamawiającego:kiekrz.com
 1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup pompy cieplnej wraz z jego adaptacją do istniejącego układu grzania wody basenu rehabilitacyjnego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres prac obejmuje zadania: a) demontaż istniejącej pompy ciepła b) zakup pompy o mocy grzewczej 16kw, 400V z podstawą jednostki zewnętrznej wraz z grzałką podstawy jedn. zewn. 135W, wymiennikiem i zbiornikiem c) montaż i podłączenie do basenu pompy ciepła d) próba szczelności, pomiary elektryczne i uruchomienie pompy Szczegółowy opis przedmiotu zawarty jest w kosztorysie ofertowym oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami znajdującej się na stronie Internetowej: http://kiekrz.com/bip/przetargi-w-roku-2015.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.30.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 16.11.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień
 • 3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawcy muszą wykazać, że zrealizowali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jedną robotę instalacyjną polegającą na wykonaniu wewnętrznej instalacji elektrycznej o wartości minimum 50 000,00 zł brutto
 • 3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w zakresie potencjału technicznego.
 • 3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia zgodnie z art. 26 ust 2b w/w ustawy
 • 3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Wykonawcy muszą wykazać, że zrealizowali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jedną robotę instalacyjną polegającą na wykonaniu wewnętrznej instalacji elektrycznej o wartości minimum 50 000,00 zł brutto;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

ZAWARTOŚĆ OFERT: Oferta winna zawierać wypełniony formularz – druk OFERTA – wg załącznika – do SIWZ, oraz niżej wymienione dokumenty: a) Dokumenty wymienione w dziale IX niniejszej SIWZ, b) INNE DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW: – Kosztorys ofertowy – Zobowiązanie o współpracy – wg załącznika nr 6 do siwz. – Wykaz części zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom – wg załącznika nr 7 do siwz. – Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę do występowania w imieniu wykonawcy, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z dokumentów rejestrowych lub w przypadku, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – wg załącznika nr 9 do siwz.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 80
 • 2 – Okres udzielonej gwarancji – 20

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Dla potrzeb Umowy, Siła Wyższa oznacza zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne od Stron i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności: wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku: 1) konieczności udzielenia zamówienia dodatkowego, nieobjętego zamówieniem podstawowym, którego wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby podniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów, b) prawidłowe wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. 2) występowania wiatrów o prędkości przekraczającej 15 m/s przez okres dłuższy niż 15 dni, w przypadku, gdy ma to wpływ na wykonywanie zasadniczych robót zewnętrznych, 4) wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, jeżeli Zamawiający uzna je za zasadne. 5) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, 6) wystąpienie siły wyższej, 7) skrócenia terminu zakończenia realizacji umowy na pisemny wniosek Wykonawcy, 8) wstrzymania przez zamawiającego wykonywania prac nie wynikających z okoliczności leżących po stronie wykonawcy. 3. W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, wymienionych w pkt 1-8, termin ten może ulec przedłużeniu nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności. 4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie wartości przedmiotu umowy w przypadku: 1) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia; 2) Zmiany stawki podatku od towarów i usług. 5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie zamiany podwykonawców w przypadku: 1) wprowadzenia nowego podwykonawcy, 2) rezygnacji podwykonawcy, 3) zmiany wartości lub zakresu dostaw wykonywanych przez podwykonawców. 6. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie zmiany osób wymienionych w umowie w przypadku: 1) śmierci, choroby, rezygnacji, zwolnienia pracownika lub innych zdarzeń losowych, 2) zastrzeżeń jednej ze stron, co do kompetencji w/w osób. W takim przypadku nowa osoba musi spełniać wymagania określone w siwz. 7. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które zamawiający może Wyrazić zgodę. Powyższe postanowienia nie stanowią zobowiązania zamawiającego do wyrażenia zgody na ich wprowadzenie. 8. Istotne dla Stron postanowienia zawiera wzór umowy, która stanowi integralną część niniejszej SIWZ. 9. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. 10. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmian postanowień umowy Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie. 11. Jeżeli Zamawiający uzna, że okoliczności wskazane przez Wykonawcę jako stanowiące podstawę do zmiany umowy nie są zasadne, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi w umowie. Zmiana umowy może nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://kiekrz.com/bip/przetargi-w-roku-2015
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: http://kiekrz.com/bip/przetargi-w-roku-2015.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.09.2015 godzina 08:30, miejsce: Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci ul. Sanatoryjna 2 60-480 Poznań.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:

– siwz

– kosztorys ofertowy

Numer sprawy: PC/N/15                                                                   Poznań, dnia 2015-08-24

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: PC/N/15.

Nazwa zadania: „Zakup pompy cieplnej wraz z jego adaptacją do istniejącego układu grzania wody basenu rehabilitacyjnego”.

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm.) Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

Uzasadnienie faktyczne:

Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie prawne:
Dz.U. z 2013r. poz. 913 – art. 93 ust.1, pkt 4.
Jednocześnie Zamawiający pragnie poinformować, iż w najbliższym czasie ogłoszone zostanie kolejne postępowanie w sprawie udzielenia powyższego zamówienia publicznego.
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji zamawiającego, nie przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu).
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:
1)            niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego, lub
2)            zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,
na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.
Termin przesłania wymienionej powyżej informacji: 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”, art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm).

Poznań: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane branży elektrycznej przy realizacji zadania – Zakup pompy cieplnej wraz z jego adaptacją do istniejącego układu grzania wody basenu rehabilitacyjnego
Numer ogłoszenia: 116037 – 2015; data zamieszczenia: 04.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 1. 1) NAZWA I ADRES:Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci , ul. Sanatoryjna 2, 60-480 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 61 84 82 661, faks 61 84 82 661.
 • Adres strony internetowej zamawiającego:kiekrz.com
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:http://kiekrz.com/bip/przetargi-w-roku-2015
 1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane branży elektrycznej przy realizacji zadania – Zakup pompy cieplnej wraz z jego adaptacją do istniejącego układu grzania wody basenu rehabilitacyjnego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres prac obejmuje zadania: a) demontaż istniejącej pompy ciepła b) zakup pompy wraz z grzałką, wymiennikiem i zbiornikiem c) montaż i podłączenie do basenu pompy ciepła d) próba szczelności, pomiary elektryczne i uruchomienie pompy Szczegółowy opis przedmiotu zawarty jest w kosztorysie ofertowym oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami znajdującej się na stronie Internetowej: http://kiekrz.com/bip/przetargi-w-roku-2015.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.30.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 16.11.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień
 • 3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawcy muszą wykazać, że zrealizowali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jedną robotę instalacyjną polegającą na wykonaniu wewnętrznej instalacji elektrycznej o wartości minimum 50 000,00 zł brutto
 • 3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w zakresie potencjału technicznego.
 • 3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia zgodnie z art. 26 ust 2b w/w ustawy
 • 3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Wykonawcy muszą wykazać, że zrealizowali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jedną robotę instalacyjną polegającą na wykonaniu wewnętrznej instalacji elektrycznej o wartości minimum 50 000,00 zł brutto;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

ZAWARTOŚĆ OFERT: Oferta winna zawierać wypełniony formularz – druk OFERTA – wg załącznika – do SIWZ, oraz niżej wymienione dokumenty: a) Dokumenty wymienione w dziale IX niniejszej SIWZ, b) INNE DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW: – Kosztorys ofertowy – Zobowiązanie o współpracy – wg załącznika nr 6 do siwz. – Wykaz części zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom – wg załącznika nr 7 do siwz. – Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę do występowania w imieniu wykonawcy, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z dokumentów rejestrowych lub w przypadku, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – wg załącznika nr 9 do siwz.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 80
 • 2 – Okres udzielonej gwarancji – 20

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Dla potrzeb Umowy, Siła Wyższa oznacza zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne od Stron i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności: wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku: 1) konieczności udzielenia zamówienia dodatkowego, nieobjętego zamówieniem podstawowym, którego wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby podniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów, b) prawidłowe wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. 2) występowania wiatrów o prędkości przekraczającej 15 m/s przez okres dłuższy niż 15 dni, w przypadku, gdy ma to wpływ na wykonywanie zasadniczych robót zewnętrznych, 4) wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, jeżeli Zamawiający uzna je za zasadne. 5) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, 6) wystąpienie siły wyższej, 7) skrócenia terminu zakończenia realizacji umowy na pisemny wniosek Wykonawcy, 8) wstrzymania przez zamawiającego wykonywania prac nie wynikających z okoliczności leżących po stronie wykonawcy. 3. W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, wymienionych w pkt 1-8, termin ten może ulec przedłużeniu nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności. 4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie wartości przedmiotu umowy w przypadku: 1) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia; 2) Zmiany stawki podatku od towarów i usług. 5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie zamiany podwykonawców w przypadku: 1) wprowadzenia nowego podwykonawcy, 2) rezygnacji podwykonawcy, 3) zmiany wartości lub zakresu dostaw wykonywanych przez podwykonawców. 6. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie zmiany osób wymienionych w umowie w przypadku: 1) śmierci, choroby, rezygnacji, zwolnienia pracownika lub innych zdarzeń losowych, 2) zastrzeżeń jednej ze stron, co do kompetencji w/w osób. W takim przypadku nowa osoba musi spełniać wymagania określone w siwz. 7. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które zamawiający może Wyrazić zgodę. Powyższe postanowienia nie stanowią zobowiązania zamawiającego do wyrażenia zgody na ich wprowadzenie. 8. Istotne dla Stron postanowienia zawiera wzór umowy, która stanowi integralną część niniejszej SIWZ. 9. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. 10. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmian postanowień umowy Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie. 11. Jeżeli Zamawiający uzna, że okoliczności wskazane przez Wykonawcę jako stanowiące podstawę do zmiany umowy nie są zasadne, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi w umowie. Zmiana umowy może nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://kiekrz.com/bip/przetargi-w-roku-2015
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: http://kiekrz.com/bip/przetargi-w-roku-2015.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.08.2015 godzina 08:30, miejsce: Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci ul. Sanatoryjna 2 60-480 Poznań.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

ZAŁĄCZNIKI

– siwz

– Kosztorys ofertowy

SE/N/15

Poznań, 2015-08-04

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

„Modernizację sieci elektrycznej Ośrodka”

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę Nr 3:

 

ECO-LIGHT Technika świetlna

Oś. Jana III Sobieskiego21/97

60-688 Poznań

 

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejszy bilans cenowy.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

—————————————————————————

Lp.:                          1

Nazwa wykonawcy:                             Zakład Elektroinstalacyjny Karol Turowski

Adres Wykonawcy:                              ul. Boczna 5a, 62-090 Rokietnica

Punktacja :                                             0,00

 

Lp.:                          2

Nazwa wykonawcy:                              PPHU PROTON Krzysztof Radzikowski

Adres Wykonawcy:                               ul. J.Gagarina 12, 62-020 Swarzędz

Punktacja :                                              99,75

 

Lp.:                          3

Nazwa wykonawcy:                             ECO-LIGHT Technika świetlna

Adres Wykonawcy:                              Oś. Jana III Sobieskiego21/97, 60-688 Poznań

Punktacja :                                             100,00

 

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionymi Wykonawcami możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu została odrzucona oferta nr 1 – zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia (art.. 89 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 90 ust.3).

 

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

 1. Środki ochrony prawnej.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”, art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 907, 984, 1047 i 1473, z 2014r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 oraz z 2015r. poz. 349).

 

 

 

____________________________________

Dyrektor

Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci Poznań-Kiekrz

/-/ Maciej Walczak

D/N/15

Poznań, 2015-07-09

 

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

„Remont kominów oraz połaci dachowych we wszystkich budynkach spzoz”

 

1.       Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę Nr 2:

 

Zakład Blacharsko-Dekarski

 Marek Kaczmarek

 Ul. Sobotecka 29

60-161 Poznań

 

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejszy bilans cenowy.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

—————————————————————————

Lp.:                          1

Nazwa wykonawcy: Zakład Remontowo-Budowlany DELBUD

Adres Wykonawcy: ul. Por. Jankowskiego 2, 64-600 Oborniki

Punktacja: 59,58
Lp.:                          2

Nazwa wykonawcy: Zakład Blacharsko-Dekarski Marek Kaczmarek

Adres Wykonawcy: ul. Sobotecka 29, 60-161 Poznań

Punktacja: 100,00
Lp.:                          3

Nazwa wykonawcy: ANIX Nieruchomości Inwestycje

Adres Wykonawcy: ul. Rawicka 42, 60-113 Poznań

Punktacja: 62,49
Lp.:                          4

Nazwa wykonawcy: EURO-BUD Mikołaj Szymanowski

Adres Wykonawcy: ul. Poznańska 3e/2, 62-005 Owińska

Punktacja: 89,75
Lp.:                          5

Nazwa wykonawcy: Zakład Usług Budowlanych ARK-BUD.

Adres Wykonawcy: ul. Ogrodowa 22, 62-081 Chyby k/P-nia

Punktacja: 81,47
2.       Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy  z wyłonionymi Wykonawcami możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

3.       Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

4.       Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

5.       Środki ochrony prawnej.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”, art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 907, 984, 1047 i 1473, z 2014r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 oraz z 2015r. poz. 349)

___________________________________

Dyrektor

Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci Poznań-Kiekrz

/-/ Maciej Walczak

 

 

Poznań: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane branży elektrycznej przy realizacji zadania Modernizacja sieci elektrycznej Ośrodka.
Numer ogłoszenia: 164992 – 2015; data zamieszczenia: 03.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 1. 1) NAZWA I ADRES:Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci , ul. Sanatoryjna 2, 60-480 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 61 84 82 661, faks 61 84 82 661.
 • Adres strony internetowej zamawiającego:kiekrz.com
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:http://kiekrz.com/bip/przetargi-w-roku-2015
 1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane branży elektrycznej przy realizacji zadania Modernizacja sieci elektrycznej Ośrodka..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres prac obejmuje zadania: 1. Projekt układu pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej umożliwiającego korzystanie z prawa wyboru sprzedawcy 2. Wymiana obudowy i rozbudowa szafki kablowej Sz.K.B. z dostosowaniem do IP55 3. Wymiana zestawu najstarszych rozdzielni w Ośrodku na korytarzu budynku głównego na nową rozdzielnię Szczegółowy opis przedmiotu zawarty jest w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych elektroenergetycznych wraz z załącznikami znajdujących się na stronie Internetowej: http://kiekrz.com/bip/przetargi-w-roku-2015.

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.00.00-3, 45.31.10.00-0, 45.31.60.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.11.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
 • 3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawcy muszą wykazać, że zrealizowali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu wewnętrznej instalacji elektrycznej o wartości minimum 150 000,00 zł brutto
 • 3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w zakresie potencjału technicznego
 • 3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Dysponują lub będą dysponowali osobami: – minimum 1 osobą na stanowisko Kierownika robót – posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub innymi równoważnymi uprawnieniami umożliwiającymi wykonanie tych samych czynności do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej samej specjalności
 • 3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  W celu zweryfikowania rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia wykonawcy zamawiający określa roboty budowlane, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym wskazania w wykazie informacji o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonywanych nienależycie – wg wzoru stanowiącego zał. nr 3 do siwz. wykonawcy muszą wykazać, że zrealizowali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu wewnętrznej instalacji elektrycznej o wartości minimum 150 000,00 zł brutto;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

ZAWARTOŚĆ OFERT: Oferta winna zawierać wypełniony formularz – druk OFERTA – wg załącznika – do SIWZ, oraz niżej wymienione dokumenty: a) Dokumenty wymienione w dziale IX niniejszej SIWZ, b) INNE DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW: – Kosztorys ofertowy – Zobowiązanie o współpracy – wg załącznika nr 6 do siwz. – Wykaz części zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom – wg załącznika nr 7 do siwz. – Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę do występowania w imieniu wykonawcy, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z dokumentów rejestrowych lub w przypadku, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – wg załącznika nr 9 do siwz.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 80
 • 2 – Okres udzielonej gwarancji – 20

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Dla potrzeb Umowy, Siła Wyższa oznacza zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne od Stron i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności: wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku: 1) konieczności udzielenia zamówienia dodatkowego, nieobjętego zamówieniem podstawowym, którego wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby podniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów, b) prawidłowe wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. 2) występowania wiatrów o prędkości przekraczającej 15 ms przez okres dłuższy niż 15 dni, w przypadku, gdy ma to wpływ na wykonywanie zasadniczych robót zewnętrznych, 4) wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, jeżeli Zamawiający uzna je za zasadne. 5) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, 6) wystąpienie siły wyższej, 7) skrócenia terminu zakończenia realizacji umowy na pisemny wniosek Wykonawcy, 8) wstrzymania przez zamawiającego wykonywania prac nie wynikających z okoliczności leżących po stronie wykonawcy. 3. W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, wymienionych w pkt 1-8, termin ten może ulec przedłużeniu nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności. 4.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie wartości przedmiotu umowy w przypadku: 1) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia; 2) Zmiany stawki podatku od towarów i usług. 5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie zamiany podwykonawców w przypadku: 1) wprowadzenia nowego podwykonawcy, 2) rezygnacji podwykonawcy, 3) zmiany wartości lub zakresu dostaw wykonywanych przez podwykonawców. 6. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie zmiany osób wymienionych w umowie w przypadku: 1) śmierci, choroby, rezygnacji, zwolnienia pracownika lub innych zdarzeń losowych, 2) zastrzeżeń jednej ze stron, co do kompetencji ww osób. W takim przypadku nowa osoba musi spełniać wymagania określone w siwz. 7. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które zamawiający może Wyrazić zgodę. Powyższe postanowienia nie stanowią zobowiązania zamawiającego do wyrażenia zgody na ich wprowadzenie. 7. Istotne dla Stron postanowienia zawiera wzór umowy, która stanowi integralną część niniejszej SIWZ. 8. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. 9. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmian postanowień umowy Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie. 10. Jeżeli Zamawiający uzna, że okoliczności wskazane przez Wykonawcę jako stanowiące podstawę do zmiany umowy nie są zasadne, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi w umowie. Zmiana umowy może nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://kiekrz.com/bip/przetargi-w-roku-2015
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: http://kiekrz.com/bip/przetargi-w-roku-2015.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.07.2015 godzina 08:30, miejsce: Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci ul. Sanatoryjna 2 60-480 Poznań Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:

– siwz

– Specyfikacja techniczna – układ pomiarowy

– Specyfikacja techniczna – szafka kablowa

– Specyfikacja techniczna – rozdzielnia

– Przedmiar robót – układ pomiarowy

– Przedmiar robót – szafka kablowa

– Przedmiar – rozdzielnia

– Kosztorys_ofertowy – szafka kablowa

– Kosztorys ofertowy – układ pomiarowy

– Kosztorys ofertowy – rozdzielnia

 

D/N/15

Poznań, 18.06.2015r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Remont kominów oraz połaci dachowych we wszystkich budynkach spzoz.

Działając na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907, 984, 1047 i 1473, z 2014r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 oraz 2015r. poz. 349) Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci w Poznaniu-Kiekrzu ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci

Sanatoryjna 2

60-480 Poznań

http://kiekrz.com/bip/     e-mail: administracja@kiekrz.com

godz. urzędowania:  7:00-14:00

2) Określenie trybu zamówienia – Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

3) Adres strony Internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami:   http://kiekrz.com/bip/przetargi-w-roku-2015

4) Opis przedmiotu  zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty polegające na remoncie kominów i połaci dachowych w budynku głównym Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci, ul. Sanatoryjna 2. Szczegółowy opis przedmiotu zawarty jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami znajdującej się na stronie Internetowej:  http://kiekrz.com/bip/przetargi-w-roku-2015

Wspólny Słownik Zamówień:

CPV 45000000-7 Roboty budowlane

CPV 45262500-6 Roboty murarskie i murowe

CPV 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

5) Informacja o możliwości złożenia oferty:

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
 2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 3. Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 5. Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert wspólnych.
 7. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

6) Termin wykonania zamówienia: do dnia 16.11.2015r.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

 1. oferta, powinna spełniać wymagania określone niniejszą specyfikacją,
 2. z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że wykonawca spełnia warunki formalne określone niniejszą specyfikacją,
 3. złożone oświadczenia, dokumenty, zaświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,
 4. oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,
 5. wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.
 6. stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium.

8) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

a/ cena                                                    80 pkt. znaczenia w ocenie

b/ termin wykonania zamówienia                      20 pkt. znaczenia w ocenie

 

Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio – proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

9) Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie Zamawiającego:

Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci

Sanatoryjna 2

60-480 Poznań

Pokój administracji – do dnia 09.07.2015r. do godz. 08:30

10) Miejsce i termin otwarcia ofert: w siedzibie Zamawiającego:

Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci

Sanatoryjna 2

60-480 Poznań

Pokój administracji – dnia 09.07.2015r. o godz. 11:00.

 

11) Termin związania ofertą – Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

12) Inne informacje: Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów oraz nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

Załączniki:

SIWZ

1-formularz ofertowo-cenowy

2-pełnomocnictwo

3-oświadczenie dot grupy kapitałowej

4-oświadczenie o spełnieniu warunków

5-oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

6-wykaz zrealizowanych robót

7-wzór umowy

8-przedmiar robót

9-wykaz części dla podwykonawcy

10-opis robot

____________________________________

Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci w Poznaniu-Kiekrzu                                                                         Sanatoryjna 2   60-480 Poznań

 

 

 

Poznań-Kiekrz, dnia 15 czerwca 2015 r.

 

Wynik konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych dla potrzeb:

Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Poznaniu – Kiekrzu

specjalności:

Konsultant w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu

przeprowadzonego w dniu 12.06.2015 r.

Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci w Poznaniu – Kiekrzu jako najkorzystniejszą i jedyną ofertę, którą otrzymano, wybrał:

Gabinet Lekarski

dr med. Maciej Idzior – specjalista w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Za złożenie oferty dziękujemy.

 

 

 

Poznań, dnia 01.06.2015r.

DYREKTOR

Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Poznaniu – Kiekrzu

60-480 Poznań, Sanatoryjna 2

 

na podstawie art. 26  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

( Dz. U. Nr 112 poz. 654 z póź. zm. )

 

o g ł a s z a 

konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych dla potrzeb:

Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Poznaniu – Kiekrzu

specjalności:

Konsultant w dziedzinie ortopedii i traumatologii

narządu ruchu

 

 

okres udzielania świadczeń od 01.07.2015 r. do 31.12.2016 r.

 

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert można zapoznać się na stronie internetowej Ośrodka Rehabilitacyjnego www.kiekrz.com

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie Ośrodka Rehabilitacyjnego
Poznań, ul. Sanatoryjna 2 w terminie do dnia 12.06.2015 r. do godz. 10.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.06.2015 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Ośrodka.

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Oferentom przysługuje prawo wnoszenia środków odwoławczych i skarg na zasadach określonych
w art. 152, 153 i  154 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 27 sierpnia 2004  r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( t. j. Dz. U z 2008 r.  Nr 164 poz. 1027  ze zm.)

 

Do konkursu mogą przystąpić podmioty lecznicze w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia
2011 r.o działalności leczniczej.

 

Miejscem wykonywania świadczeń jest Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci w Poznaniu – Kiekrzu.

 

Warunki wymagane od świadczeniodawców:

 

 • Do oferty należy złożyć kserokopię dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia potwierdzonych za zgodność z oryginałem:

 

 1. wpis do odpowiedniego rejestru prowadzonego przez właściwego Wojewodę
  lub właściwą Okręgową Izbę Lekarską;
 2. zaświadczenie o działalności gospodarczej;
 3. dyplom;
 4. zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu;
 5. zaświadczenie o specjalizacji w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu;
 6. aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej;
 7. informację dotyczącą doświadczenia w zawodzie, minimum 10-letni staż pracy w jednostkach klinicznych zajmujących się leczeniem dzieci w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

 

 

 • Ofertę należy złożyć w kopercie zawierającej wszystkie wymagane dokumenty ofertowe
  z dopiskiem – ,, Konkurs ofert na Konsultanta w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu”. 

Kryteria oceny:

 1. W konkursie  Komisja Konkursowa stosuje następujące kryteria oceny ofert:
 • spełnienie wymogów formalnych dotyczących kwalifikacji i uprawnień : 10 pkt.
 • cena 70 pkt.
 • doświadczenie w zawodzie                         20 pkt.
 1. Przyjmuje się następujący sposób punktacji:

wartość punktowa ceny  =     x   70

Dyrektor Ośrodka zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub jego unieważnienia oraz zmiany terminu składania ofert bez podania przyczyn.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w terminie 4 dni od dnia otwarcia ofert.

ZAŁĄCZNIKI:

– wzór umowy

– formularz oferty

 

KG/N/15

Poznań, 2015-05-05

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

„Zakup kotła grzewczego wraz z jego montażem oraz utylizacją niesprawnego kotła”

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę Nr 1:

Zakład Instalatorstwa Gazowego Wod.-Kan i C.O.                                                                                       ul. Dobra 6                                                                                                                                                                 63-400 Ostrów Wlkp

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejszy bilans cenowy.                                                         Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

—————————————————————————

Lp.:                          1

Nazwa wykonawcy:                         Zakład Instalatorstwa Gazowego Wod.-Kan i C.O.

Adres Wykonawcy:                              ul. Dobra 6, 63-400 Ostrów Wlkp.

Punktacja :                                             100,00

Lp.:                          2

Nazwa wykonawcy:                              CALESCO S.A.

Adres Wykonawcy:                               ul. Tczewska 32, 70-850 Szczecin

Punktacja :                                              90,12

Lp.:                          3

Nazwa wykonawcy:                             MK INSTAL-BUD PHU

Adres Wykonawcy:                              ul. Rzemieślnicza 14, 64-520 Obrzycko

Punktacja :                                             0,00

 

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionymi Wykonawcami możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu została odrzucona oferta nr 3 – nie spełnia warunków zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (art. 89 ust. 1 pkt 2).

 

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

 1. Środki ochrony prawnej.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”, art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 907, 984, 1047 i 1473, z 2014r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 oraz z 2015r. poz. 349)

____________________________________

Dyrektor                                                                                                                                                                       Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci Poznań-Kiekrz                                                                              /-/ Maciej Walczak


Znak sprawy: KG/N/15

                                                          Poznań, dnia 17.04.2015r.

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

 1. OGŁOSZENIE DOTYCZY – Ogłoszenia o zamówieniu na:                                                        „Zakup kotła grzewczego wraz z jego montażem oraz utylizacją niesprawnego kotła”.
 2. INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU – Nr 83606-2015 z 14.04.2015r. ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych.

 

SEKCJA I. ZAMAWIAJĄCY:

I.1)         NAZWA I ADRES:

Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci

ul. Sanatoryjna

60-480 Poznań

tel./fax.  61/8482-661

SEKCJA II.  ZMIANY W OGŁOSZENIU

 1. Treści ogłoszenia o zamówieniu

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).

W ogłoszeniu jest: II.1.4) Przedmiotem zamówienia jest zakup kotła grzewczego wraz z jego montażem oraz utylizacją niesprawnego kotła dla Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci, ul. Sanatoryjna 2. Na przedmiot zamówienia składają się czynności: a) zakup i dostawa kotła gazowego (c.o. + c.w.) do siedziby Zamawiającego … .

W ogłoszeniu powinno być: II.1.4) Przedmiotem zamówienia jest zakup kotła grzewczego wraz z jego montażem oraz utylizacją niesprawnego kotła dla Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci, ul. Sanatoryjna 2. Na przedmiot zamówienia składają się czynności: a) zakup i dostawa kotła gazowego (c.o. + c.w. o mocy min. 84kW) do siedziby Zamawiającego. Niesprawny kocioł grzewczy to Viessmann Vitogas 100 o mocy 84kW.  … .

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.2).

W ogłoszeniu jest: II.2) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Okres w dniach: 4.

W ogłoszeniu powinno być: II.2)  Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015r.

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2).

W ogłoszeniu jest: III.3.2) Wymagane jest posiadanie doświadczenia na wymianie/montażu kotła gazowego, każdy o mocy znamionowej nie mniejszej niż 100kW.

W ogłoszeniu powinno być: III.3.2). Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4) .

W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania ofert: 28.04.2015 godz. 08:30 miejsce: Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci Sanatoryjna 2 60-480 Poznań Pokój administracji.

W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4)  Termin składania ofert: 05.05.2015 godz. 08:30 miejsce: Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci Sanatoryjna 2 60-480 Poznań Pokój administracji.

 

 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

II.1.) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.2.a).

W SIWZ jest: III.2.a) zakup i dostawa kotła gazowego (c.o. + c.w.) do siedziby Zamawiającego.

W SIWZ powinno być: III.2.a) zakup i dostawa kotła gazowego (c.o. + c.w. o mocy min. 84kW) do siedziby Zamawiającego. Niesprawny kocioł grzewczy to Viessmann Vitogas 100 o mocy 84kW.

           

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.2).

W SIWZ jest: III.2) Wymagania dotyczące kotła – pkt. 2. Moc – min. 144kW

W SIWZ powinno być: III.2) Wymagania dotyczące kotła – pkt. 2. Moc – min. 84kW

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3).

W SIWZ jest: III.3) Wykonawca zobowiązuję się do wykonania robót w terminie nie przekraczającym 4 dni licząc od daty podpisania umowy.

W SIWZ powinno być: III.3) Wykonawca zobowiązuję się do wykonania robót w terminie do dnia 30.06.2015r.

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.

W SIWZ jest: IV. Wymagany termin wykonania zamówienia – do 4 dni od dnia podpisania umowy.

W SIWZ powinno być: IV. Wymagany termin wykonania zamówienia – do dnia 30.06.2015r.

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: V.1.d).

W SIWZ jest: V.1.d) Posiadania wiedzy i doświadczenia – wymagane jest posiadanie doświadczenia na wymianie/montażu kotła gazowego, każdy o mocy znamionowej nie mniejszej niż 100kW.

W SIWZ powinno być: V.1.d) posiadania wiedzy i doświadczenia – Zamawiający nie  wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: XIII.3.2).

W SIWZ jest: XIII.3.2) Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

„Oferta – KG/N/15 nie otwierać przed 2015-04-28 godz. 08:30″

W SIWZ powinno być: XIII.3.2) Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

„Oferta – KG/N/15 nie otwierać przed 2015-05-05 godz. 08:30″.

 

W związku z dokonaną zmianą treści ogłoszenia oraz modyfikacją SIWZ, Zamawiający zgodnie z art. 12a ust. 1 w/w ustawy w celu zapewnienia Wykonawcom czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, postanowił przedłużyć termin składania ofert. Nowe terminy są następujące:

Termin składania ofert upływa dnia 05.05.2015r. o godz. 08:30 – siedziba Zamawiającego.

Termin otwarcia ofert: 05.05.2015r. o godz. 09:00. w siedzibie Zamawiającego – pokój administracji.

W pozostałym zakresie ogłoszenie o zamówieniu i SIWZ pozostają niezmienione.

 

Załączniki:

 1. Wzór umowy po modyfikacji.

 

 

Znak sprawy: KG/N/15

   Poznań, dnia 17.04.2015r.

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

 1. OGŁOSZENIE DOTYCZY – Ogłoszenia o zamówieniu na:                                                     „Zakup kotła grzewczego wraz z jego montażem oraz utylizacją niesprawnego kotła”.
 2. INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU – Nr 83606-2015 z 14.04.2015r. ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych.

 

SEKCJA I. ZAMAWIAJĄCY:

I.1)         NAZWA I ADRES:

Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci        ul. Sanatoryjna              60-480 Poznań

tel./fax.  61/8482-661

SEKCJA II.  ZMIANY W OGŁOSZENIU

 1. Treści ogłoszenia o zamówieniu

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).

W ogłoszeniu jest: II.1.4) Przedmiotem zamówienia jest zakup kotła grzewczego wraz z jego montażem oraz utylizacją niesprawnego kotła dla Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci, ul. Sanatoryjna 2. Na przedmiot zamówienia składają się czynności: a) zakup i dostawa kotła gazowego (c.o. + c.w.) do siedziby Zamawiającego … .

W ogłoszeniu powinno być: II.1.4) Przedmiotem zamówienia jest zakup kotła grzewczego wraz z jego montażem oraz utylizacją niesprawnego kotła dla Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci, ul. Sanatoryjna 2. Na przedmiot zamówienia składają się czynności: a) zakup i dostawa kotła gazowego (c.o. + c.w. o mocy min. 84kW) do siedziby Zamawiającego. Niesprawny kocioł grzewczy to Viessmann Vitogas 100 o mocy 84kW.  … .

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.2).

W ogłoszeniu jest: II.2) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Okres w dniach: 4.

W ogłoszeniu powinno być: II.2)  Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015r.

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2).

W ogłoszeniu jest: III.3.2) Wymagane jest posiadanie doświadczenia na wymianie/montażu kotła gazowego, każdy o mocy znamionowej nie mniejszej niż 100kW.

W ogłoszeniu powinno być: III.3.2). Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4) .

W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania ofert: 28.04.2015 godz. 08:30 miejsce: Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci Sanatoryjna 2 60-480 Poznań Pokój administracji.

W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4)  Termin składania ofert: 05.05.2015 godz. 08:30 miejsce: Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci Sanatoryjna 2 60-480 Poznań Pokój administracji.

 

 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

II.1.) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.2.a).

W SIWZ jest: III.2.a) zakup i dostawa kotła gazowego (c.o. + c.w.) do siedziby Zamawiającego.

W SIWZ powinno być: III.2.a) zakup i dostawa kotła gazowego (c.o. + c.w. o mocy min. 84kW) do siedziby Zamawiającego. Niesprawny kocioł grzewczy to Viessmann Vitogas 100 o mocy 84kW.

           

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.2).

W SIWZ jest: III.2) Wymagania dotyczące kotła – pkt. 2. Moc – min. 144kW

W SIWZ powinno być: III.2) Wymagania dotyczące kotła – pkt. 2. Moc – min. 84kW

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3).

W SIWZ jest: III.3) Wykonawca zobowiązuję się do wykonania robót w terminie nie przekraczającym 4 dni licząc od daty podpisania umowy.

W SIWZ powinno być: III.3) Wykonawca zobowiązuję się do wykonania robót w terminie do dnia 30.06.2015r.

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.

W SIWZ jest: IV. Wymagany termin wykonania zamówienia – do 4 dni od dnia podpisania umowy.

W SIWZ powinno być: IV. Wymagany termin wykonania zamówienia – do dnia 30.06.2015r.

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: V.1.d).

W SIWZ jest: V.1.d) Posiadania wiedzy i doświadczenia – wymagane jest posiadanie doświadczenia na wymianie/montażu kotła gazowego, każdy o mocy znamionowej nie mniejszej niż 100kW.

W SIWZ powinno być: V.1.d) posiadania wiedzy i doświadczenia – Zamawiający nie  wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: XIII.3.2).

W SIWZ jest: XIII.3.2) Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

„Oferta – KG/N/15 nie otwierać przed 2015-04-28 godz. 08:30″

W SIWZ powinno być: XIII.3.2) Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

„Oferta – KG/N/15 nie otwierać przed 2015-05-05 godz. 08:30″.

 

W związku z dokonaną zmianą treści ogłoszenia oraz modyfikacją SIWZ, Zamawiający zgodnie z art. 12a ust. 1 w/w ustawy w celu zapewnienia Wykonawcom czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, postanowił przedłużyć termin składania ofert. Nowe terminy są następujące:

Termin składania ofert upływa dnia 05.05.2015r. o godz. 08:30 – siedziba Zamawiającego.

Termin otwarcia ofert: 05.05.2015r. o godz. 09:00. w siedzibie Zamawiającego – pokój administracji.

W pozostałym zakresie ogłoszenie o zamówieniu i SIWZ pozostają niezmienione.

 

Załączniki:

 1. Wzór umowy po modyfikacji.

 


 

Poznań, dnia 21 kwietnia 2015r.

Znak: IR/15

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Działając na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. oraz Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci w Poznaniu-Kiekrzu ogłasza postępowanie na pełnienie nadzoru Inwestorskiego branży elektrycznej przy realizacji zamówienia „Modernizacja sieci elektrycznej Ośrodka”.

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci   ul. Sanatoryjna 2, 60-480 Poznań

http://www.kiekrz.com     e-mail: administracja@kiekrz.com

godz. urzędowania:  7:00-14:00

2) Określenie trybu zamówienia – Wartość szacunkowa nieprzekraczająca 30.000 euro zgodnie z art. 4 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zmianami.

 

3) Adres strony Internetowej, na której zamieszczone zostało ogłoszenie wraz z formularzem oferty:

http://kiekrz.com/bip/przetargi-w-roku-2015.

4) Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej przy realizacji zadania Modernizacja sieci elektrycznej Ośrodka.

Zakres prac obejmuje nadzór nad zadaniami:

 1. Projekt układu pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej umożliwiającego korzystanie z prawa wyboru sprzedawcy
 2. Wymiana obudowy i rozbudowa szafki kablowej Sz.K.B. z dostosowaniem do IP55
 3. Wymiana zestawu najstarszych rozdzielni w Ośrodku na korytarzu budynku głównego na nową rozdzielnię.

5) Wymagania dotyczące Wykonawcy:

 1. posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
 2. posiada aktualne ubezpieczenie OC
 3. Wykonawca zobowiązuje się zlecony nadzór inwestorski wykonywać zgodnie z projektem, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej.
 4. Wykonawca zobowiązany jest w ramach swoich obowiązków:
 5. Sporządzić Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych elektrycznych oraz kosztorys inwestorski z przedmiarem i kosztorys ofertowy na każde w/w zadanie do realizacji na terenie Ośrodka w roku 2015.
 6. systematycznie nadzorować w uzgodnionej liczbie pobytów na budowie (1 raz w tygodniu) oraz przybyć na każde uzasadnione wezwanie Inwestora lub wykonawcy robót objętych nadzorem w dni robocze do godz. 15.15, a w dni wolne od pracy po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
 7. udzielać na żądanie Inwestora informacji o zaawansowaniu i realizacji robót.
 8. potwierdzać faktycznie wykonane roboty w Zeszycie Budowy,
 9. nadzorować usunięcia ujawnionych wad w realizowanych robotach,
 10. dokonać protokolarnego odbioru robót danego zadania w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia wykonawcy.

6) Termin wykonania zamówienia: do dnia 15.11.2015r..

 

7) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  – cena – 100 pkt. znaczenia w ocenie

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

9) Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie Zamawiającego:

Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci  ul. Sanatoryjna 2, 60-480 Poznań, Pokój – administracja do dnia 29.04.2015r. do godz. 08:30.

 

___________________________________

Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci

 1. Sanatoryjna 2, 60-480 Poznań

KG/N/15                                                                              Poznań, 14.04.2015 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Zakup kotła grzewczego wraz z jego montażem oraz utylizacją niesprawnego kotła”.

Działając na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907, 984, 1047 i 1473, z 2014r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 oraz z 2015r. poz. 349) Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci w Poznaniu-Kiekrzu ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci

Sanatoryjna 2

60-480 Poznań

http://kiekrz.com/bip/     e-mail: administracja@kiekrz.com

godz. urzędowania:  7:00-14:00

2) Określenie trybu zamówienia – Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

3) Adres strony Internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami:   http://kiekrz.com/bip/przetargi-w-roku-2015

4) Opis przedmiotu  zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia dotyczy zakupu kotła grzewczego wraz z jego montażem oraz utylizacją niesprawnego kotła dla Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci, ul. Sanatoryjna 2. Szczegółowy opis przedmiotu zawarty jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami znajdującej się na stronie Internetowej: http://kiekrz.com/bip/przetargi-w-roku-2015

Wspólny Słownik Zamówień:

CPV 42161000-5 Kotły grzewcze gorącej wody

44621220-7 Kotły grzewcze centralnego ogrzewania

5) Informacja o możliwości złożenia oferty:

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
 2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 3. Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 5. Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert wspólnych.
 7. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

6) Termin wykonania zamówienia: do 4 dni od dnia podpisania umowy.

 

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

 1. oferta, powinna spełniać wymagania określone niniejszą specyfikacją,
 2. z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że wykonawca spełnia warunki formalne określone niniejszą specyfikacją,
 3. złożone oświadczenia, dokumenty, zaświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,
 4. oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,
 5. wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.
 6. stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium.

8) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

a/ cena                                                                            80 pkt. znaczenia w ocenie

b/ termin wykonania zamówienia                      20 pkt. znaczenia w ocenie

Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio – proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

9) Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie Zamawiającego:

Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci

Sanatoryjna 2

60-480 Poznań

Pokój – administracja do dnia 28.04.2015r. do godz. 08:30

10) Miejsce i termin otwarcia ofert: w siedzibie Zamawiającego:

Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci

Sanatoryjna 2

60-480 Poznań

Pokój administracji – dnia 28.04.2015r. o godz. 09:00.

 

11) Termin związania ofertą – Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

12) Inne informacje: Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów oraz nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

 

____________________________________

Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci

ul. Sanatoryjna 2

60-480 Poznań

ZAŁĄCZNIKI