SE/N/16 – Modernizacja sieci elektrycznej Ośrodka

SE/N/16

Poznań, 2016-04-07

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

„Modernizację sieci elektrycznej Ośrodka”

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę Nr 3:

 

INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE Jan Borowiec

Ul. Nowosolska 13a, 60-171 Poznań

 

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejszy bilans cenowy.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

—————————————————————————

 1. Nazwa wykonawcy:                             ART. BUD inż. Artur Przybylski
  Adres Wykonawcy:                                Pl. Waryńskiego 8/3, 60-579 Poznań
  Punktacja :                                             0,00
 2. Nazwa wykonawcy:                              INSTALATORSTWO ELEKTYCZNE Jan Borowiec
  Adres Wykonawcy:                               Ul. Nowosolska 13a, 60-171 Poznań
  Punktacja :                                              100,00
 3. Nazwa wykonawcy:                             AGREGATY POLSKA
  Adres Wykonawcy:                              UL. Obornicka 258A, 60-650 Poznań
  Punktacja :                                             96,56
 4. Nazwa wykonawcy:                              PPHU PROTON Krzysztof Radzikowski
  Adres Wykonawcy:                               ul. J.Gagarina 12, 62-020 Swarzędz
  Punktacja :                                              85,00
 5. Nazwa wykonawcy:                             ECO-LIGHT Technika świetlna
  Adres Wykonawcy:                              Oś. Jana III Sobieskiego21/97, 60-688 Poznań
  Punktacja :                                             0,00
 6. Nazwa wykonawcy:                             GRAPHEN FLIGIER, MILEWSKI Sp. J.
  Adres Wykonawcy:                              ul. J. Łęgowskiego 3, 60-689 Poznań
  Punktacja :                                             0,00

 

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionymi Wykonawcami możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu zostały odrzucone 4 oferty:
  1. Oferta nr 1 – zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia (art. 89 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 90 ust.3);
  2. Oferta nr 5 – nie spełnia warunków udziału w postępowaniu (art. 89 ust. 1 pkt 2 i SIWZ X. pkt 7b) – brak polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności oraz wypełnionego przedmiaru i parafowanej umowy;
  3. Oferta nr 6 – zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia (art. 89 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 90 ust.3) oraz nie odpowiada treści specyfikacji (art. 89 ust. 1 pkt 2 i SIWZ IX. pkt 2.2) – zrealizowanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert cztery roboty polegającą na wykonaniu wewnętrznej instalacji elektrycznej o wartości minimum 100 000,00 zł netto i jedną robotę budowlaną o wartości minimum 80 000,00 zł netto, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jedną robotę polegającą na wykonaniu wewnętrznej instalacji elektrycznej o wartości minimum 100 000,00 zł netto i jedną robotę budowlaną o wartości minimum 80 000,00 zł netto. Zgodnie z SIWZ X pkt. 7b) – brak polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności oraz wypełnionego przedmiaru i parafowanej umowy;
 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 2. Środki ochrony prawnej.
  Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”, (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 2164).

____________________________________

Dyrektor
Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci Poznań-Kiekrz

/-/ Maciej Walczak